INNOWACJA PEDAGOGICZNA - „Ωᴫ - PRZYGODA Z FIZYKĄ”

INNOWACJE REALIZOWANE W SZKOLE » INNOWACJA PEDAGOGICZNA - „Ωᴫ - PRZYGODA Z FIZYKĄ”

 


Nauka przez zabawę i radość.

 

     Nauka jest najbardziej efektywna wtedy gdy sprawia radość.    
Peter Kline[1]


           Realizacja innowacji Integracja wiedzy i umiejętności uczniów dla zrozumienia fizyki „Ωᴫ - Przygoda z Fizyką” stanowi przygotowanie uczniów do konkursów, wystaw, służy wdrożeniu do przyszłej twórczej pracy. Zaplanowano zabawę będącą zarazem pasjonującą i bardzo poważną nauką. Wydawałoby się nudne dla ucznia teorie mają otrzymać tu barwę i żywą ilustrację. Stworzone własnoręcznie przez uczniów zabawki, modele przyrządów, fotografie, rękodzieło przyniosą im zadowolenie i wszechstronny rozwój. Wykonując te prace młodzież stawia hipotezy, rozwija myślenie dedukcyjne i indukcyjne, uczy się przez odkrywanie, przygotowuje do przyszłych egzaminów i konkursów. Jest to nauczanie przyjazne mózgowi. Bazuje ono na ciekawości poznawczej, łącząc wiedzę kognitywną z emocjami. Ważne jest tu odniesienie się do ciekawości poznawczej uczniów ale nie mniej ważna miła, przyjazna atmosfera inspirująca ciekawość. Zwyczajność nie pobudza sieci neuronowej, więc nie inspiruje uczenia się. Mózg wybiera te bodźce, które uważa za najważniejsze dla danej osoby, więc ocenia subiektywnie. Jeśli hipokamp ocenił rzecz jako nową i ciekawą, zbiera się do magazynowania, to znaczy tworzy jej neuronową reprezentację. Z tego wynika, że rzecz musi być stosunkowo nowa i ciekawa, by nasza szybko ucząca się struktura mózgowa ją przyswoiła lub wsparła przyswajanie[2]. Budzić emocje, zaciekawiać, inspirować to podstawowe zadania nauczyciela ułatwiające uczniowi proces uczenia się. Konkursy, wystawy, działania nietypowe dają duże możliwości w tej kwestii. Budzimy wówczas motywację wewnętrzną. Młodzież podejmuje działanie, ponieważ samo wykonanie sprawia im przyjemność zgodnie z dewizą Petera Kline’a. Prace realizowane w ramach konkursów i wystaw wymagają ścisłego związku fizyki z techniką, wykorzystują umiejętności matematyczne. W planowanych działaniach np. konkursie „Fizyka dla Humanistów” będzie miejsce na ich realizację. Dowodzi to, że razem możemy więcej, możemy lepiej stymulować rozwój młodzieży. Takie działanie pozwala aktywizować młodzież i kształtować twórczego, kreatywnego absolwenta. Jest to głos za w debacie o integrację wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem fizyki, zajęć technicznych wraz z opisem matematycznym. Innowacja ta oparta jest na naturalnym związku przyczynowo – skutkowym między fizyką i techniką, odkryciem a wynalazkiem. Fizyka i technika zawsze współistniały w swoistym dodatnim sprzężeniu zwrotnym. To fizycy odkrywali zjawiska a technika tworzyła wynalazki służące ludzkości. Matematyka dawała ich precyzyjny zapis. Innowacja zawiera szereg doświadczeń, uczy przez odkrywanie i praktyczne działanie. Doświadczenia są kluczem do sukcesu w nauczaniu fizyki. Tak poważna nauka, staje się wspaniałą zabawą, a uczenie się przez radość przyjemnością.

Realizacja innowacji „Ωᴫ - Przygoda z Fizyką” i przewidywane efekty jej wdrożenia to:

1)      Poszerzenie wiedzy fizycznej i technicznej wraz z opisem matematycznym.

2)      Kształtowanie umiejętności praktycznych.

3)      Doświadczenia i ćwiczenia wykonywane przez uczniów w ramach lekcji fizyki i na zajęciach dodatkowych we wzajemnej korelacji.

4)      Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych.

5)      Wykonywanie prac projektowych.

6)      Realizacja konkursu „Fizyka dla Humanistów”.

7)      Promowanie fizyki, techniki i matematyki na zajęciach dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej w ramach dni otwartych, konkursów, wystaw, prelekcji.

8)      Wdrażanie nowej podstawy programowej.

9)      Kształtowanie kreatywnego absolwenta.

 

Innowacja skierowana jest głównie do uczniów klas VII z możliwą kontynuacją w klasie VIII szkoły podstawowej ale również młodszych dzieci zafascynowanych otaczającym je światem. Czas jej realizacji przypada od 19.02.2018 r. do czerwca 2019 r., możliwa kontynuacja w latach następnych.

 [1] P. Kline, The Everyday Genius: Restaring Children’s Natural Joy of Learning, Great Ocean, 04.1988.

[2] M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007,[w] Klucze do sukcesu – nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu. 

W dniu 6 czerwca 2018 r. uczniowie szkół podstawowych biorących udział w Miejskim Konkursie Matematycznym „1 z 10” uczestniczyli w warsztatach matematycznych.

 

Bez matematyki nie wnikniemy głęboko w filozofię. Bez filozofii nie wnikniemy głęboko w matematykę. Bez obu nie wnikniemy głęboko w nic.  (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

 

Fizyka narodziła się z filozofii i jest ściśle powiązana z matematyką zarówno w sferze logicznej jak i praktycznej, tworząc precyzyjny opis praw, zasad i teorii.

 

Matematyka jest językiem fizyki, stwierdzenie to przypisywane Galileuszowi nie straciło na autentyczności jest obecnie prawdziwsze niż kiedykolwiek dotąd. To matematyka daje możliwość precyzyjnej analizy i zapisu zjawisk fizycznych. Fakt ten należy uświadamiać uczniom już na początku kształcenia, równocześnie podkreślając ogromną rolę matematyki we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych. Stanowi to odpowiedź na prozaiczne pytanie „Po co uczymy się matematyki?”. Odpowiedź daje motywację do nauki, chęć i zaangażowanie a w efekcie lepsze efekty kształcenia.

 

Związek z filozofią, pozwala nam lepiej zrozumieć metody tworzenia teorii naukowych. Interpretacja wyników doświadczeń i ich opis matematyczny nie zawsze jest jednoznaczny i zależy od przyjętych założeń filozoficznych – filozofia fizyki. Epistemologia odpowiada na pytanie: czy? i jak? możemy poznać otaczający nas świat. Pytanie kluczowe to: co jest źródłem wiedzy w otaczającym nas świecie zmysły czy rozum? Starożytni np. Zenon z Elei, Pitagoras, Sokrates, Platon to aprioryści, racjonaliści. Nowożytność przyniosła empirystów, sensualistów.Wraz z nimi doświadczenie stało się kluczowym źródłem poznania, wiedzy, sposobem tworzenia teorii.  Pojawiła się doniosła rola matematyki.

 

Tworząc teorię naukową należy określić: obszar stosowalności, strukturę pojęć, aparat matematyczny, relację korespondencji z innymi teoriami. Przykładowo w metodzie indukcyjnej, której przedstawicielem jest Izaak Newton, ojciec mechaniki klasycznej, doświadczenie odgrywa kluczową rolę. Na podstawie skończonej liczby obserwacji wnioskujemy, że zachodzi regularność obowiązująca dla dowolnie wielu obserwacji dalszych – indukcja niezupełna. Przechodzimy od szczegółu tzn. szeregu obserwacji do ogółu tzn. teorii. Po formułowaniu uogólnień na podstawie doświadczeń tworzymy modele oraz weryfikujemy teorię. Pamiętamy jednak, że weryfikacja nie jest ostateczna zawsze może pojawić się doświadczenie, które jej zaprzeczy, zmusi do jej modyfikacji lub odrzucenia, falsyfikacji już ostatecznej. Teorię budujemy zaczynając od obserwacji i rejestracji wyników obserwacji. Musimy pamiętać, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością pomiarową pomiarów bezpośrednich i pośrednich. Już wykonując doświadczenia na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum czy liceum musimy pamiętać o rachunku błędów, który weryfikuje poprawność wykonania doświadczenia. Stosujemy wówczas uproszczoną metodę logarytmiczną, metodę najmniej korzystnego pomiaru lub sięgamy po metody bardziej profesjonalne, prawo propagacji, regresję liniową, dobieramy je do potrzeb konkretnego doświadczenia.

 

Uczeń zyskuje świadomość doniosłej roli matematyki i fizyki w tworzeniu teorii naukowych oraz rozwoju współczesnego świata.

Galeria zdjęć
 

W dniu 18 maja 2018 r. w trakcie PIKNIKU RODZINNEGO Koło Fizyczne zaprezentowało „Zabawki fizyczne”. Goście bawili się świetnie zgłębiając wiedzę fizyczną.

NASZA GALERIA
 

W dniu 12 kwietnia 2018 r. przedstawiono doświadczenia z fizyki towarzyszące prelekcji Pani mgr Elżbiety Markowiak „Islandia kraj gejzerów, wulkanów, lodowców, wodospadów i… naszego Prince Polo”. Członkowie „Koła Fizycznego Ωᴫ”: Marta Podlesińska, Martyna Czupryńska, Ines Nowak, Łukasz Gadomski, Oskar Kucharski, Kamil Kucharski, Daniel Byra, Jakub Choma zbadali, dlaczego niektóre budynki ulegają zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi, a inne potrafią je przetrwać. Jak niebezpieczna potrafi być  kurzawka?  Dlaczego zaburzenie naturalnej cyrkulacji powietrza może zagrozić naszemu życiu? Uczniowie poznali zjawiska rezonansu i konwekcji. Przedstawiono wielką rolę fizyki w ograniczaniu tragicznych skutków kataklizmów.  Uświadomiono młodzieży jak wiedza fizyczna pozwala chronić życie i zdrowie ludzkie w czasie nieuniknionych zjawisk przyrodniczych. Warto ją zgłębiać, chroniąc siebie i innych.

 

Uczniom serdecznie dziękujemy.        >>FOTORELACJA <<


 

W ramach współpracy z Bytomskim Kołem Terenowym Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego członkowie „Koła Fizycznego Ωᴫ” zaprezentowali doświadczenia fizyczne. Prelekcję podróżniczą wygłosił mgr Tomasz Bazan absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Młodzież zyskała wiedzę na temat nowoczesnych środków transportu oraz zjawisk towarzyszących podróżom. Zaplanowano zabawę będącą zarazem pasjonującą i bardzo poważną nauką. Wydawałoby się nudne dla ucznia teorie otrzymały tu barwną i żywą ilustrację.

>> Galeria zdjęć <<

 


 

 

22.02.2018 r. „Ω - DZIECIOM”

Członkowie Koła Fizycznego SP 44: Marta Podlesińska, Martyna Czupryńska, Ines Nowak, Łukasz Gadomski, Oskar Kucharski, Kamil Kucharski, Daniel Byra i Jakub Krzęcio zaprezentowali zabawki fizyczne przedszkolakom i ich rodzicom.
Dzieci bawiły się równocześnie odkrywając związek między zabawą a nauką.
Ich zapał, ciekawość, radość inspirują naszych uczniów do działania, budzą pozytywne emocje, energię, pasję. Przedszkolakom i ich rodzicom serdecznie dziękujemy.


Nasza galeria --> TU

 

 

Uczniowie i opiekun pracowni mgr Ewa Dziendziel dziękują inż. Szymonowi Grzesiakowi za przeniesienie jednego ze swoich obrazów, prezentowanych na wystawie „Epoka pary”. Wernisaż wystawy miał miejsce w marcu 2017 r. w Biurze Promocji Bytomia w cyklu akrylowych i olejnych obrazów z lokomotywą w tle. Obraz zdobi salę klasy IV a będącą równocześnie pracownią fizyczną.
Szymon Grzesiak jest studentem budownictwa Politechniki Śląskiej, który w wolnym czasie oddaje się pasji malarstwa. W swoim dorobku ma krajowe i zagraniczne wystawy sztuki. Zainteresowanie malarstwem zaszczepił w artyście jego dziadek. Wystawa „Epoka pary” to artystyczna wizja starych parowozów, które są barwną ilustracją także zjawisk i praw fizyki.