JARMARK CHEMICZNY

 

Informacja o projekcie

Nazwa projektu

JARMARK CHEMICZNY

Opis projektu

Projekt "Jarmark chemiczny" będzie realizowany w ramach kółka chemicznego odbywającego się po lekcjach i będzie polegał na wykonywaniu przez uczniów doświadczeń i eksperymentów laboratoryjnych, które będą mieć na celu samodzielne odkrywanie praw chemicznych otaczającego nas środowiska. Zakończeniem projektu będzie tytułowy Jarmark chemiczny - impreza, na której zaproszeni goście będą mieć możliwość zobaczenia pokazów chemicznych i samodzielnego wykonania eksperymentu chemicznego.

 

Miejscowość realizacji projektu

Bytom

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu

2017-09-01

 

Data zakończenia realizacji projektu

2018-06-08

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wprowadzana od września 2017 reforma edukacyjna wprowadza do szkół potrzebę kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych takich jak chemia. Przedmiot ten jest nauką typową empiryczną, która umiejętnie przedstawiona uczniom zaszczepia w nich chęć poznania świata poprzez doświadczenie i eksperyment. W zamierzonym projekcie uczniowie posiądą umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych poprzez samodzielną pracę doświadczalną, kierowaną przez nauczyciela tak, by stali się sami dla siebie małymi odkrywcami praw przyrody. Zadania i cele projektu wychodzą zatem naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, w którym osoby potrafiące obserwować otoczenie i wyciągać wnioski jawią się jako wykwalifikowani i kompetentni pracownicy.

 

Bezpośrednie cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zainteresowanie uczniów chemią jako nauką przyrodniczą i empiryczną. Uczniowie nabędą umiejętność wykonywania doświadczeń chemicznych, obserwowania i wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów. Rozwiną w sobie pasję przyrodniczą, będą potrafili łączyć różne fakty z przedmiotów przyrodniczych tj. chemia, biologia, fizyka i geografia.

 

Pośrednie cele projektu

Celem projektu będzie tytułowy Jarmark Chemiczny, na którym uczniowie przedstawią całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom z innych szkół swoje umiejętności i odkrycia. Na jarmarku tym będzie można samodzielnie wykonać proste doświadczenia chemiczne pod okiem małych specjalistów. Impreza ta będzie zatem skierowana do całej społeczności szkolnej, środowiska lokalnego i innych zaproszonych gości z Bytomia. Projekt będzie propagował konieczność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych.

 

Bezpośredni beneficjenci projektu

Opis

Projekt dotyczyć będzie bezpośrednio 20 uczniów klas 7. Jeśli ilość chętnych uczniów będzie większa, zajęcia będą odbywały się częściej, z podziałem na grupy.

 

Liczba beneficejntów

20

Pośredni beneficjenci projektu

Opis

Pośrednimi beneficjentami projektu będą nauczyciele uczący w klasach siódmych, uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej jak i ich rodzice. Odbiorcami projektu będą również uczniowie innych szkół podstawowych i przedszkoli zaproszeni na podsumowanie projektu oraz ich rodzice i nauczyciele.

Liczba beneficjentów

500

Planowane rezultaty

Rezultatami projektu są umiejętności uczniów w zakresie wykonywania prostych doświadczeń laboratoryjnych, ich zdobyta wiedza z zakresu chemii i przedmiotów pokrewnych. Uczniowie rozwiną umiejętności laboratoryjne, poznają szkło i sprzęt laboratoryjny, będą potrafili się nim posługiwać. Rezultatem projektu będzie przede wszystkim rozwinięcie umiejętności obserwacji i samodzielnego wnioskowania. Z racji możliwego wyposażenia pracowni chemicznej zajęcia projektowe będą również kontynuowane w kolejnych latach dla klas siódmych i ósmych oraz klas szóstych szkoły podstawowej. Planowane jest wydawanie w następnych latach kolejnych edycji "Jarmarku chemicznego", by w dalszym ciągu rozwijać zainteresowania przyrodnicze wśród uczniów nawet tych najmłodszych, pochodzących ze szkół podstawowych i przedszkoli naszej dzielnicy i dzielnic sąsiadujących z Szombierkami. Do uczestniczenia wprojekcie w kolejnych latach będą zapraszani uczniowie sąsiednich szkół podstawowych.

Opis planowanych działań i harmonogram

 

Działanie Data rozpoczęcia Data zakończenia

Działania promocyjne 2017-09-01 2017-09-29

Zajęcia laboratoryjne - zajęcia projektowe 2017-10-02 2018-04-27

Przygotowania do Jarmarku Chemicznego 2018-05-07 2018-05-25

Dni Jarmarku Chemicznego 2018-06-04 2018-06-08

Działania promocyjne i komunikacja

Od początku września uczniowie klas siódmych będą zapraszani przez nauczyciela prowadzącego projekt do jego realizacji. Na terenie szkoły będą rozwieszone plakaty z zaproszeniem do udziału w kółku chemicznych, na którym będą realizowane zadania projektowe. Na stronie internetowej szkoły znajdą się pełne informacje o projekcie wraz z zaproszeniem do uczestniczenia w nim.