KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE

 

 

  Regulamin konkursu czytelniczego

 

      „Mistrz Pięknego Czytania”

 

Celem konkursu jest:

 

✔  kształcenie umiejętności płynnego czytania oraz wrażliwości na odbiór słowa pisanego;

 

✔  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;

 

✔  zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;

 

✔  kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;

 

✔  pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.

 

✔  właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

 

 

 

      1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III.

 

      2. Kandydatury (do trzech uczniów) uczestników konkursu wychowawca zgłasza u organizatorów do dnia 2 marca 2018 r.

 

      3. Uczniowie powinni być wytypowani w wyniku wcześniejszych eliminacji klasowych.

 

        

  Przebieg konkursu:

 

      1. Uczniowie losują fragment Baśni braci Grim i czytają na głos.

 

      2. Czytanie będzie oceniane przez trzyosobowe jury.

 

      3. Ocenie podlega płynność, poprawność czytania, tempo, intonacja oraz ogólne wrażenie.

 

      4. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy Mistrza Pięknego Czytania oraz nagrody.

 

          Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

 

 

 

                                                                 Organizatorzy konkursu:

 

                                                                     Małgorzata Szymik- Jaremko

 

                                                                     Anna Wantuch

 

 

 

                    Konkurs odbędzie się 6 marca 2018 r.

                  ZAPRASZAMY!


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „I JA MAM TALENT

 

 

 Cele konkursu:

 

- odkrywanie i promowanie talentów,

 

- rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów,

 

 - promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Formy prezentacji:

 

- śpiew (soliści oraz zespoły wokalne i zespoły muzyczne – do 6 osób),

 

- taniec (solo oraz grupy taneczne – do 6 osób),

 

- recytacja,

 

- gra na instrumentach,

 

- pokaz sprawności fizycznej,

 

 - prace plastyczne i techniczne,

 

- inne formy aktywności scenicznej.

 

  Zasady konkursu:

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział: wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przejdą przesłuchania wstępne.
 2. Przesłuchania wstępne, dopuszczające uczestników do publicznego występu, odbędą się w dniach 26. 02 – 2.03.2018r. (termin może ulec zmianie).
 3. Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu mogą zaprezentować swoje uzdolnienia wyłącznie w innej, dotąd nienagrodzonej umiejętności.
 4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 23 lutego 2018 r. w formie zgłoszenia pisemnego – druk do pobrania u p. Janiny Bańczyk, p. Ewy Koczar, p. Barbary Wadowskiej.
 5. Występ (prezentacja) nie mogą zawierać treści wulgarnych i musi być dostosowany do wieku uczestnika.
 6. Prezentacja sceniczna nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczestników.
 7. Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty z wyłączeniem przedstawień teatralnych.
 8. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik (CD, pendrive) z nagraniem podkładu muzycznego najpóźniej na dzień przed występem (w celu sprawdzenia jego możliwości odtwórczych).
 9. Organizator zapewnia w miarę swoich możliwości technicznych wyłącznie sprzęt nagłaśniający.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn.
 11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
 12. Komisja dokona wyboru trzech laureatów w kategoriach klas: 1 – 3 i 4 - 7 oraz przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 13. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którzy uzyskają wyróżnienia.
 14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 28 marca 2018r.

 

 

 

Organizatorzy:

 

Janina Bańczyk, Barbara Wadowska, Ewa Koczar

 

 


SZKOLNY ETAP POWIATOWEGO KONKURSU HISTORII BYTOMIA
„W NOWOŻYTNYM BYTOMIU”

DLA UCZNIÓW KLAS III – IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Cele konkursu:

 

 •  Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat historii Bytomia.
 • Budzenie wśród uczniów zainteresowań przeszłością.
 • Integracja dzieci naszej szkoły.
 • Wyłonienie trzech najlepsze drużyn, które będą reprezentowały szkołę w etapie miejskim.

 

Organizatorzy:

 

Organizatorem konkursu jest:

p. Aneta Buczyńska i p. Ewa Koczar

 

Zasady konkursu:

 • W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny. Każda wypełnia jeden test.
 • Uczestnicy konkursu zgłaszają jednemu z organizatorów udział dwuosobowej drużyny w terminie do 9 marca.
 • Konkurs odbędzie się 13 marca (termin może ulec zmianie).
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Będą także reprezentowali szkołę w konkursie miejskim.

 

Obowiązująca literatura:

 

1. Jan Drabina „Życie codzienne w Bytomiu. Od lokacji do I wojny światowej 1254- 1914” Wyd. TMB Bytom 2006. – I rozdział „W domu”.

2. Marcin Hałaś „Bytom niezwykły. Historia miasta dla dzieci” Wyd. Urząd Miejski w Bytomiu, Bytom 2007 – rozdziały: „Bajka o Kopciuszku” i „Księżniczka, która została służącą”.

 

Serdecznie zapraszamy 

oraz życzymy powodzenia podczas Konkursu


 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD HASŁEM: „ Zabytki Bytomia”

CEL KONKURSU:
- promowanie plastycznie uzdolnionych uczniów szkoły,
- uwrażliwienie na piękno i oryginalność naszego miasta,
- rozbudzenie zainteresowania historią Bytomia.
ORGANIZATORZY:
Organizatorem konkursu jest:
p. Ewa Koczar – opiekun SK Towarzystwa Miłośników Bytomia
ZASADY KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1 - 3.
Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie  A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Każdą z prac należy na odwrocie czytelnie opisać, umieszczając:
-  imię i nazwisko autora,
-  rok urodzenia autora,
-  klasę do której uczęszcza autor.
Prace należy oddać organizatorce w terminie do 23 marca 2018r.
Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.
Prace oddane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą  na własność organizatora. Mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator.
Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 kwietnia 2018r.
SERDECZNIE ZAPRASZAM
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

REGULAMIN III EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA
UCZNIÓW KLAS III 
- pod hasłem: Matematyczny As

    W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej - III już edycji konkursu wiedzy matematycznej. W tym roku szkolnym przewidziany jest on dla klas III. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematyką wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły, rozwijanie ich zdolności oraz umożliwienie sprawdzenia własnych umiejętności i wiadomości.

    W konkursie biorą udział trzej przedstawiciele każdego oddziału klas III, których wytypuje nauczyciel wychowawca. Każdy uczestnik wypełnia jeden test, w którym sprawdzane są umiejętności obowiązujące w podstawie programowej (zrealizowane w klasie 1, 2 i 3). Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się 16 lutego 2018r. w godzinach porannych.

Prosimy o zgłoszenie uczniów do wybranego organizatora w terminie do 14.02.2018r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pomysłodawców:
p.Iwony Tarnowskiej i p.Ewy Koczar.

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!

 

 

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY

 

„KSIĄŻKĘ NIE TYLKO MOŻNA PRZECZYTAĆ...”

 

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Miejski konkurs „Książkę nie tylko można przeczytać...”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr  44 im. UNICEF w Bytomiu, przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej. Zadaniem uczestników jest wykonanie komiksu na podstawie przeczytanej książki.

 

2. Celem konkursu jest:

 

- mobilizowanie uczniów do czytania, pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,

 

- popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży,

 

- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

 

- rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia,

 

-kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości,

 

- podkreślenie faktu, że komiks posiada nie tylko charakter rozrywkowy, ale także walory edukacyjne i wychowawcze,

 

- uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,

 

- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

 

3. Każdy uczestnik na podstawie przeczytanej pozycji książkowej, wskazanej przez organizatorów, tworzy komiks:

 

- jedną pracę konkursową stanowiącą zamkniętą całość, maksymalnie do 10 stron.

 

- technika wykonania pracy dowolna:

 

 • rysunek (farby, pastele, ołówek, kredki, wydzieranka oraz inne) lub
 •   grafika komputerowa

 

- każda zgłoszona praca musi posiadać tytuł,

 

- tekst pisany w komiksie może być drukowany i wklejony,

 

- prace do wysyłki powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co uniemożliwi ich zniszczenie,

 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace: zgubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowo zgłoszone do konkursu,

 

- prace powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na stronie tytułowej,

 

- na odwrocie komiksu należy zamieścić informację dotyczącą nazwy szkoły, klasy, do której uczęszcza autor pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

 

- organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o zbyt niskiej jakości technicznej,

 

- poprzez nadesłanie pracy na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do komiksu,

 

- komiksy zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,

 

- w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie,

 

- organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków,

 

- organizator nie zwraca prac biorących udziału w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

 

4. Konkurs obejmie dwie grupy wiekowe: klasy IV – VI oraz klasy VII.

 

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach

 

- rysunek

 

- grafika komputerowa

 

5. Konkurs trwa od 20 listopada do 31 grudnia 2017 roku.

 

6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF ul. Gen. Grota Roweckiego 6 41-907 Bytom.

 

7. Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa, w skład której zostaną powołani nauczyciele języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciel plastyki.

 

8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci  w  kategoriach wiekowych

 

nagrody rzeczowe.

 

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, a uroczyste rozdanie nagród nastąpi w wyznaczonym przez organizatorów terminie w SP nr 44 im. UNICEF.

 

10. Wykaz lektur branych pod uwagę w konkursie:

 

Klasy IV – VI: dowolny wybór pozycji książkowych z zakresu literatury dziecięco – młodzieżowej,

 

Klasy VII: lektury szkolne: „Dziady cz. II”, „Balladyna”, „Mały Książę”, „Zemsta”, „Opowieść wigilijna”.

 

11. Karty zgłoszenia należy przesłać na adres szkoły lub drogą e- mailową (na podane adresy e- mailowe organizatorów) do dnia 30.11.2017r.

 

 

 

Organizatorzy konkursu:

 

Joanna Szwajnoch

 

Klaudia Działach

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

POD HASŁEM:

 

WKRÓTCE ŚWIĘTA

 

 

 

Celem konkursu jest popularyzacja polskich tradycji świątecznych wśród uczniów klas I - III, pobudzenie ich wyobraźni plastycznej i kreatywności, a także umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

 

Temat konkursu: WKRÓTCE ŚWIĘTA.

 

Interpretacja tematu jest dowolna.

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

 

 

 

Zasady prowadzenia konkursu

 

1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną kartkę świąteczną, własnego projektu, w formacie A5 (po złożeniu). Prace powinny być  wykonane z papieru wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaż itp. z ciekawie i starannie wypisanymi życzeniami, podpisane wyłącznie imieniem.

2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

3. Prace należy przekazać organizatorom (p. Aneta Buczyńska i p. Ewa Koczar) w terminie do 1 grudnia 2017.

4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.

5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

6. Prawa autorskie do prac wykonanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 

 

Przyznawanie nagród

 

 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.

2. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać: zgodność z tematyką, oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania i ciekawą treść życzeń.

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.

4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 grudnia 2017r.

8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE


Konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas I-III
"MOJA PIERWSZA KSIĄŻECZKA"

Cele konkursu:
- zachęcanie uczniów do wyrażania swoich myśli, przeżyć w formie opowiadania, bajki,
- rozwijanie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego,
- rozbudzanie twórczej inwencji dzieci w sferze działalności plastycznej,
- wdrażanie dzieci do konstruowania logicznych wypowiedzi,
- rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą,
- doskonalenie uzdolnień plastycznych poprzez poszukiwanie ciekawych, różnorodnych
rozwiązań plastycznych,
- zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
- zachęcanie rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem (dot. uczniów klas 1).

Zasady uczestnictwa są następujące:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.

Przedmiotem konkursu jest:
- wymyślenie bajki przez dziecko,
- zapisanie jej w formie tekstu (klasy II-III),
- zilustrowanie książki przez dziecko (klasy I-III),
- przedstawienie tych treści w formie książeczki,

Tematyka książeczek jest dowolna - teksty nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane. Praca musi posiadać tytuł! Przypominamy, że książka zawiera
okładkę i ponumerowane strony.

Każda praca powinna zawierać na tylnej okładce etykietę: imię oraz klasę do której uczęszcza uczeń,
Prace należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2017 roku, do nauczycieli
(w klasie 25 do p. Małgorzaty Szymik-Jaremko, lub w klasie 23 do p. Anny Wantuch),

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas I,
- uczniowie klas II-III.


Format i technika wykonania pracy jest dowolna.
Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę.


Kryteria oceny prac to: oryginalność prezentowanego utworu, ogólny wyraz
artystyczny, wkład pracy dziecka, kompozycja i staranność wykonanej pracy.
Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas apelu klas I-III.
Nagrody: komisja konkursowa wyłoni 3 miejsca w każdej kategorii
wiekowej i przyzna nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień w zależności od
atrakcyjności prac.
Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:
mgr Małgorzata Szymik-Jaremko,
                          mgr Anna Wantuch.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Cele:

 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych, wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania wartości moralnych
  i dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania  z komputerów oraz Internetu,
 • wyrobienie u uczniów  prawidłowych postaw podczas korzystania z komputera i zasobów Internetu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,
 • rozwój wyobraźni i warsztatu plastycznego uczniów  oraz grafiki komputerowej  dzięki udziałowi w konkursie, którego formuła zakłada wykonanie pracy artystycznej związanej z tematyką bezpieczeństwa w Sieci.

 

 Klasy I-III  konkurs plastyczny

            Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej  z uwzględnieniem celów konkursu w formie płaskiej,  w dowolnej technice manualnej (malowanka, wydzieranka, wyklejanka, rysunek, itp.) w formacie A4.

 

Klasy IV-V

            Zadaniem jest wykonanie w  dowolnym programie komputerowym pracy (collage, komiks, plakat) oraz wydrukowanie jej w formacie A4.

 

Klasy VI-VII

            Zadaniem jest wykonanie w  dowolnym programie komputerowym pracy (collage, komiks, plakat) oraz wydrukowanie jej w formacie A4.

 

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 6-13 lat,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę, wykonaną samodzielnie,
 • w imieniu uczestnika pracę konkursową mogą wysłać bezpośrednio rodzice uczestnika lub placówka szkolna,

 

 • każda praca konkursowa powinna zawierać kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyłączeniem pracy z konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych,
 • praca konkursowa nie może być wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu, ani nigdzie wcześniej publikowana (również w Internecie),
 • prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich  praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji konkursu,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania,
 • praca konkursowa może być  przesłana  lub dostarczona  osobiście do organizatora konkursu  (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 24.11. 2017r

Na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Mikołaja Kopernika

ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom

tel.(32)281-30-35

lub na adres:

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

ulica Gen. Grota Roweckiego 6

41-907 Bytom

 

telefon: (32)-286-97-37


z dopiskiem:

SP 4 & 44

„Komputerowe maniery”

Organizatorzy: Barbara Foryś, Aleksandra Gacka, Barbara Wadowska 

Szkolne Koło TPD zaprasza

 

uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym

 

"Jesienna pocztówka".

 

CELE KONKURSU

 

 • zaprojektowanie i wykonanie pocztówki jesiennej,
 • wykorzystanie różnorodnych materiałów ( w tym przyrodniczych),
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i poczucia estetyki

 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

1. Pracę konkursową należy wykonać w formacie A4, techniką dowolną, w formie płaskiej lub pół przestrzennej.

 

2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie

 

przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

 

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 

3. Prace należy przekazać organizatorowi (p. Joannie Kowalskiej)

 

w terminie do 27 października 2017.

 

4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane

 

nie będą oceniane.

 

5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

 

 

 

*Pracę można zalaminować lub umieścić w foliowej koszulce.

 

 

 

Zasady przyznawania nagród:

 

 1. Jury powołane przez organizatora, na podstawie przekazanych prac wyłoni laureatów.
 2. Prace będą oceniane w  kategoriach:

 

 • Klasy I – III,
 • Klasy IV – VII.

 

 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 3.  Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 4.  Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak  i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2017r.
 7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

 Bezpieczna droga do szkoły - konkurs wiedzy

 

1. Organizatorem konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”  jest szkolne koło PCK.

 

2. Ideą konkursu jest popularyzacja dobrych praktyk zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach.

3. Konkurs polega na wyłonieniu uczniów, którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drodze.

4. Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców.

5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasad konkursu.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 2 i 3.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 25.10.2017 r. wpisać

 

    imię i nazwisko kandydata na liście zgłoszenia (można zgłosić max. 5 kandydatów z każdej klasy)

 

Wybór laureatów
1. Laureatów wyłoni komisja konkursowa.

2. Wyniki komisji publikowane będą na stronie internetowej szkoły.

Nagrody w konkursie
1. Laureatom przyznane zostaną nagrody.

 

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.

 

                                          

 

                                                   Organizatorzy konkursu:

 

                                                                Małgorzata Szymik-Jaremko

 

                                                           Anna Wantuch