KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Cele:

 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych, wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania wartości moralnych
  i dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania  z komputerów oraz Internetu,
 • wyrobienie u uczniów  prawidłowych postaw podczas korzystania z komputera i zasobów Internetu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,
 • rozwój wyobraźni i warsztatu plastycznego uczniów  oraz grafiki komputerowej  dzięki udziałowi w konkursie, którego formuła zakłada wykonanie pracy artystycznej związanej z tematyką bezpieczeństwa w Sieci.

 

 Klasy I-III  konkurs plastyczny

            Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej  z uwzględnieniem celów konkursu w formie płaskiej,  w dowolnej technice manualnej (malowanka, wydzieranka, wyklejanka, rysunek, itp.) w formacie A4.

 

Klasy IV-V

            Zadaniem jest wykonanie w  dowolnym programie komputerowym pracy (collage, komiks, plakat) oraz wydrukowanie jej w formacie A4.

 

Klasy VI-VII

            Zadaniem jest wykonanie w  dowolnym programie komputerowym pracy (collage, komiks, plakat) oraz wydrukowanie jej w formacie A4.

 

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 6-13 lat,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę, wykonaną samodzielnie,
 • w imieniu uczestnika pracę konkursową mogą wysłać bezpośrednio rodzice uczestnika lub placówka szkolna,

 

 • każda praca konkursowa powinna zawierać kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyłączeniem pracy z konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych,
 • praca konkursowa nie może być wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu, ani nigdzie wcześniej publikowana (również w Internecie),
 • prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich  praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji konkursu,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania,
 • praca konkursowa może być  przesłana  lub dostarczona  osobiście do organizatora konkursu  (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 24.11. 2017r

Na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Mikołaja Kopernika

ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom

tel.(32)281-30-35

lub na adres:

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

ulica Gen. Grota Roweckiego 6

41-907 Bytom

 

telefon: (32)-286-97-37


z dopiskiem:

SP 4 & 44

„Komputerowe maniery”

Organizatorzy: Barbara Foryś, Aleksandra Gacka, Barbara Wadowska 

Szkolne Koło TPD zaprasza

 

uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym

 

"Jesienna pocztówka".

 

CELE KONKURSU

 

 • zaprojektowanie i wykonanie pocztówki jesiennej,
 • wykorzystanie różnorodnych materiałów ( w tym przyrodniczych),
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i poczucia estetyki

 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

1. Pracę konkursową należy wykonać w formacie A4, techniką dowolną, w formie płaskiej lub pół przestrzennej.

 

2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie

 

przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

 

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 

3. Prace należy przekazać organizatorowi (p. Joannie Kowalskiej)

 

w terminie do 27 października 2017.

 

4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane

 

nie będą oceniane.

 

5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

 

 

 

*Pracę można zalaminować lub umieścić w foliowej koszulce.

 

 

 

Zasady przyznawania nagród:

 

 1. Jury powołane przez organizatora, na podstawie przekazanych prac wyłoni laureatów.
 2. Prace będą oceniane w  kategoriach:

 

 • Klasy I – III,
 • Klasy IV – VII.

 

 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 3.  Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 4.  Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak  i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2017r.
 7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana w późniejszym terminie.