KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE

 


 

 

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY

 

„KSIĄŻKĘ NIE TYLKO MOŻNA PRZECZYTAĆ...”

 

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Miejski konkurs „Książkę nie tylko można przeczytać...”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr  44 im. UNICEF w Bytomiu, przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej. Zadaniem uczestników jest wykonanie komiksu na podstawie przeczytanej książki.

 

2. Celem konkursu jest:

 

- mobilizowanie uczniów do czytania, pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,

 

- popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży,

 

- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

 

- rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia,

 

-kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości,

 

- podkreślenie faktu, że komiks posiada nie tylko charakter rozrywkowy, ale także walory edukacyjne i wychowawcze,

 

- uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,

 

- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

 

3. Każdy uczestnik na podstawie przeczytanej pozycji książkowej, wskazanej przez organizatorów, tworzy komiks:

 

- jedną pracę konkursową stanowiącą zamkniętą całość, maksymalnie do 10 stron.

 

- technika wykonania pracy dowolna:

 

 • rysunek (farby, pastele, ołówek, kredki, wydzieranka oraz inne) lub
 •   grafika komputerowa

 

- każda zgłoszona praca musi posiadać tytuł,

 

- tekst pisany w komiksie może być drukowany i wklejony,

 

- prace do wysyłki powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co uniemożliwi ich zniszczenie,

 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace: zgubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowo zgłoszone do konkursu,

 

- prace powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na stronie tytułowej,

 

- na odwrocie komiksu należy zamieścić informację dotyczącą nazwy szkoły, klasy, do której uczęszcza autor pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

 

- organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o zbyt niskiej jakości technicznej,

 

- poprzez nadesłanie pracy na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do komiksu,

 

- komiksy zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,

 

- w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie,

 

- organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków,

 

- organizator nie zwraca prac biorących udziału w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

 

4. Konkurs obejmie dwie grupy wiekowe: klasy IV – VI oraz klasy VII.

 

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach

 

- rysunek

 

- grafika komputerowa

 

5. Konkurs trwa od 20 listopada do 31 grudnia 2017 roku.

 

6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF ul. Gen. Grota Roweckiego 6 41-907 Bytom.

 

7. Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa, w skład której zostaną powołani nauczyciele języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciel plastyki.

 

8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci  w  kategoriach wiekowych

 

nagrody rzeczowe.

 

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, a uroczyste rozdanie nagród nastąpi w wyznaczonym przez organizatorów terminie w SP nr 44 im. UNICEF.

 

10. Wykaz lektur branych pod uwagę w konkursie:

 

Klasy IV – VI: dowolny wybór pozycji książkowych z zakresu literatury dziecięco – młodzieżowej,

 

Klasy VII: lektury szkolne: „Dziady cz. II”, „Balladyna”, „Mały Książę”, „Zemsta”, „Opowieść wigilijna”.

 

11. Karty zgłoszenia należy przesłać na adres szkoły lub drogą e- mailową (na podane adresy e- mailowe organizatorów) do dnia 30.11.2017r.

 

 

 

Organizatorzy konkursu:

 

Joanna Szwajnoch

 

Klaudia Działach

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

POD HASŁEM:

 

WKRÓTCE ŚWIĘTA

 

 

 

Celem konkursu jest popularyzacja polskich tradycji świątecznych wśród uczniów klas I - III, pobudzenie ich wyobraźni plastycznej i kreatywności, a także umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

 

Temat konkursu: WKRÓTCE ŚWIĘTA.

 

Interpretacja tematu jest dowolna.

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

 

 

 

Zasady prowadzenia konkursu

 

1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną kartkę świąteczną, własnego projektu, w formacie A5 (po złożeniu). Prace powinny być  wykonane z papieru wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaż itp. z ciekawie i starannie wypisanymi życzeniami, podpisane wyłącznie imieniem.

2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

3. Prace należy przekazać organizatorom (p. Aneta Buczyńska i p. Ewa Koczar) w terminie do 1 grudnia 2017.

4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.

5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

6. Prawa autorskie do prac wykonanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 

 

Przyznawanie nagród

 

 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.

2. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać: zgodność z tematyką, oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania i ciekawą treść życzeń.

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.

4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 grudnia 2017r.

8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE


Konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas I-III
"MOJA PIERWSZA KSIĄŻECZKA"

Cele konkursu:
- zachęcanie uczniów do wyrażania swoich myśli, przeżyć w formie opowiadania, bajki,
- rozwijanie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego,
- rozbudzanie twórczej inwencji dzieci w sferze działalności plastycznej,
- wdrażanie dzieci do konstruowania logicznych wypowiedzi,
- rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą,
- doskonalenie uzdolnień plastycznych poprzez poszukiwanie ciekawych, różnorodnych
rozwiązań plastycznych,
- zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
- zachęcanie rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem (dot. uczniów klas 1).

Zasady uczestnictwa są następujące:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.

Przedmiotem konkursu jest:
- wymyślenie bajki przez dziecko,
- zapisanie jej w formie tekstu (klasy II-III),
- zilustrowanie książki przez dziecko (klasy I-III),
- przedstawienie tych treści w formie książeczki,

Tematyka książeczek jest dowolna - teksty nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane. Praca musi posiadać tytuł! Przypominamy, że książka zawiera
okładkę i ponumerowane strony.

Każda praca powinna zawierać na tylnej okładce etykietę: imię oraz klasę do której uczęszcza uczeń,
Prace należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2017 roku, do nauczycieli
(w klasie 25 do p. Małgorzaty Szymik-Jaremko, lub w klasie 23 do p. Anny Wantuch),

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas I,
- uczniowie klas II-III.


Format i technika wykonania pracy jest dowolna.
Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę.


Kryteria oceny prac to: oryginalność prezentowanego utworu, ogólny wyraz
artystyczny, wkład pracy dziecka, kompozycja i staranność wykonanej pracy.
Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas apelu klas I-III.
Nagrody: komisja konkursowa wyłoni 3 miejsca w każdej kategorii
wiekowej i przyzna nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień w zależności od
atrakcyjności prac.
Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:
mgr Małgorzata Szymik-Jaremko,
                          mgr Anna Wantuch.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Cele:

 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych, wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania wartości moralnych
  i dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania  z komputerów oraz Internetu,
 • wyrobienie u uczniów  prawidłowych postaw podczas korzystania z komputera i zasobów Internetu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,
 • rozwój wyobraźni i warsztatu plastycznego uczniów  oraz grafiki komputerowej  dzięki udziałowi w konkursie, którego formuła zakłada wykonanie pracy artystycznej związanej z tematyką bezpieczeństwa w Sieci.

 

 Klasy I-III  konkurs plastyczny

            Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej  z uwzględnieniem celów konkursu w formie płaskiej,  w dowolnej technice manualnej (malowanka, wydzieranka, wyklejanka, rysunek, itp.) w formacie A4.

 

Klasy IV-V

            Zadaniem jest wykonanie w  dowolnym programie komputerowym pracy (collage, komiks, plakat) oraz wydrukowanie jej w formacie A4.

 

Klasy VI-VII

            Zadaniem jest wykonanie w  dowolnym programie komputerowym pracy (collage, komiks, plakat) oraz wydrukowanie jej w formacie A4.

 

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 6-13 lat,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę, wykonaną samodzielnie,
 • w imieniu uczestnika pracę konkursową mogą wysłać bezpośrednio rodzice uczestnika lub placówka szkolna,

 

 • każda praca konkursowa powinna zawierać kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyłączeniem pracy z konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych,
 • praca konkursowa nie może być wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu, ani nigdzie wcześniej publikowana (również w Internecie),
 • prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich  praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji konkursu,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania,
 • praca konkursowa może być  przesłana  lub dostarczona  osobiście do organizatora konkursu  (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 24.11. 2017r

Na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Mikołaja Kopernika

ul. Chrobrego 9
41-902 Bytom

tel.(32)281-30-35

lub na adres:

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

ulica Gen. Grota Roweckiego 6

41-907 Bytom

 

telefon: (32)-286-97-37


z dopiskiem:

SP 4 & 44

„Komputerowe maniery”

Organizatorzy: Barbara Foryś, Aleksandra Gacka, Barbara Wadowska 

Szkolne Koło TPD zaprasza

 

uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym

 

"Jesienna pocztówka".

 

CELE KONKURSU

 

 • zaprojektowanie i wykonanie pocztówki jesiennej,
 • wykorzystanie różnorodnych materiałów ( w tym przyrodniczych),
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i poczucia estetyki

 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

1. Pracę konkursową należy wykonać w formacie A4, techniką dowolną, w formie płaskiej lub pół przestrzennej.

 

2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie

 

przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

 

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 

3. Prace należy przekazać organizatorowi (p. Joannie Kowalskiej)

 

w terminie do 27 października 2017.

 

4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane

 

nie będą oceniane.

 

5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

 

 

 

*Pracę można zalaminować lub umieścić w foliowej koszulce.

 

 

 

Zasady przyznawania nagród:

 

 1. Jury powołane przez organizatora, na podstawie przekazanych prac wyłoni laureatów.
 2. Prace będą oceniane w  kategoriach:

 

 • Klasy I – III,
 • Klasy IV – VII.

 

 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 3.  Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 4.  Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak  i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2017r.
 7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana w późniejszym terminie.