ORGANY SZKOŁY

 

 

Organy szkoły:


1) Dyrektor Szkoły:  Bronisława Miarczyńska

2) Rada Pedagogiczna:

 

Miarczyńska Bronisława – dyrektor szkoły

Grabowska Karina – wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego

Grabowska Anna – nauczyciel języka hiszpańskiego

Baczewski Zenon – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Banasz Edyta – nauczyciel matematyki

Bańczyk Janina – nauczyciel plastyki, muzyki, wychowania do życia w rodzinie

Borecki Paweł – nauczyciel informatyki i muzyki

Brol Kamila – wychowawca świetlicy

Buczyńska Aneta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii

Chyrek Grażyna - nauczyciel religii

Cichocka - Śliwka Karolina - nauczyciel przyrody i biologii

Domiczek Danuta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dziendziel Ewa – nauczyciel fizyki i techniki

Jaksik Bożena – nauczyciel chemii

Kazimierek Olga – nauczyciel języka angielskiego

Koczar Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Koptas Ewa – nauczyciel matematyki

Kowalska Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kubiak Mariusz- nauczyciel wychowania fizycznego

Leszczyńska Alicja – nauczyciel języka angielskiego

Magdziorz Klaudia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Mróz Joanna- nauczyciel bibliotekarz

Nadopta Magdalena – kierownik świetlicy szkolnej

Ościk Aneta – nauczyciel języka angielskiego

Piotrowska Katarzyna – pedagog szkolny

Przepadło Justyna – nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa

Pyka Elżbieta – nauczyciel języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej

Sobczak Jadwiga – nauczyciel języka hiszpańskiego

Sokoła Agnieszka- nauczyciel wychowania fizycznego

Szumlas Tomasz – nauczyciel religii

Szwajnoch Joanna- nauczyciel języka polskiego

Szydełko Agata- nauczyciel języka polskiego

Szymik-Jaremko  Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tarnowska Iwona- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki

Turowska Anna- nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

Wadoń Teresa – wychowawca świetlicy

Wantuch Anna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Widawska Anna- nauczyciel wychowania fizycznego

Żychlińska  Sonia- wychowawca świetlicy, logopeda

Żychliński Sławomir- nauczyciel wychowania fizycznego

3) Rada Rodziców:

przewodnicząca: Beata Rogowska

sekretarz: Hanna Dyczka

skarbnik: Katarzyna Tomala

4) Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca: Julia Kwiatkowska

Zastępca: Liliana Kusek

Członek zarządu: Odetta Łypik

Opiekunowie: Karolina Cichocka - Śliwka, Paweł Borecki

 

 

Kompetencje organów szkoły

 

Kompetencje Dyrektora Szkoły

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.                                                                                                                                                                          2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:                                                                                                                1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;                                                     2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;                                                                                                                                                                             3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.                                                                                                                                                                                    3. Dyrektor szkoły  w szczególności:                                                                                                                                       1) kieruje działalnością szkoły  oraz reprezentuje ją na zewnątrz;                                                                     2) sprawuje nadzór pedagogiczny;                                                                                                                                        3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwojupsychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;                                                                                                        4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;                                              5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;                                                                          6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;     7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;                                                                                     8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;                                                                   9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;                       10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;                                                                                                                                                                                       
11) współpracuje z pielęgniarką lub lekarzem  sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.                                                                                                                         
4. Dyrektor szkoły także:

1) opracowuje arkusz organizacji szkoły;
2) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych;
3) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;                                           
5) powierza opiekę nad nowo zatrudnionymi, początkującymi nauczycielami doświadczonym osobom z grona pedagogicznego oraz przydziela opiekuna stażu;  6) zapewnia prawidłowy przebieg stażu;                                                                                                   
7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy;
8) organizuje wyjazdy śródroczne tzw. „Zielone szkoły”;
9) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
1
0) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym, planuje ich zakup do biblioteki szkolnej, gospodaruje nimi oraz określa szczegółowe warunki korzystania z nich przez uczniów;
11) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  program nauczania;                 
12) wnioskuje do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
13) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonychw statucie szkoły;                                                                          14) kontroluje spełnianie  obowiązku szkolnego;                                                                                      15) przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;                                                                                     
16) powołuje komisję w sprawie rozstrzygania sporów między organami.

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole                                                                     
2) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie       form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
3) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;                                                                                                            
4) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
5) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;
6) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły , organu prowadzącego szkołę albo co najmniej1/3 członków Rady Pedagogicznej;                                                                   7) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy jej członków;                                            8) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności;                                                                                                                                                                  9) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny  za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.                                                                                                                                                                             

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:                                                                       1) zatwierdzanie planów pracy szkoły                                                                                       
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;                                     3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;                                                                     4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;                                                                                    5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia  pracy szkoły. 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:                                                                                                          1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;                                                                    2) projekt planu finansowego szkoły ;                                                                                                                          3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;                                                                       
4) propozycje Dyrektora Szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.                                                                                                                                                            4.Ponadto Rada Pedagogiczna opiniuje:                                                                                                                    1) szkolny zestaw programów nauczania;                                                                                                                
2) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;                                             
3) wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę;           4) propozycję form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;                                                              5) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –wychowawczych w danym  roku szkolnym;                                                                                   6) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów, którym zamierza powierzyć funkcje kierownicze w szkole.                                            5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły  albo jego zmian oraz uchwala Statut i jego zmiany;                                                             
6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
7. Rada Pedagogiczna wykonuje inne zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 

 

Kompetencje Rady Rodziców

1.W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.                                                                                                               2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:                                                  1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;                                                                                                                           2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców.                           5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogicznyz wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.                                                                                                 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:                                                                                                                                   1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;                                                                             2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenialub wychowania szkoły;                                                                                 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.                                                             
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. Rada Rodziców także:

1) występuje do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczycieli;                                       
2) opiniuje wprowadzenie zajęć dodatkowych do szkolnego planu nauczania organizowanych przez dyrektora za zgodą organu prowadzącego szkołę;             3) opiniuje zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole;                                                                                                                                 4) opiniuje propozycję form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;                                                             
5) opiniuje projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczychw danym roku szkolnym;                                                              6) opiniuje podjęcie przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole.                                
9. Rada Rodziców wykonuje inne zadania wynikające ze Statutu Szkoły.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1.W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.                                                                                         
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.                                                                                                                                        4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.                                                                
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;                                                                                                                                                                         2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;                                                                 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;                                                                                                 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;                                                                                                                       
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;                                                                                                                                         6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;                                                                     
7) prawo do występowania z wnioskami w sprawach nagradzania  i karania uczniów.