STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

Struktura własnościowa:

 

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Gminy Bytom.

 

Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Bytom.

 

Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własność komunalną Gminy Bytom.

 

Nie posiada osobowości prawnej.

 

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ulicy Gen. Grota Roweckiego 6.

 

Majątek szkoły:

 

środki trwałe: 4 314 823,20 zł

 

pozostałe środki trwałe: 737 156, 30 zł

 

zbiory biblioteczne: 27 989,94 zł

 

wartości niematerialne i prawne: 41 131,51 zł