Konkursy -zaproszenia

 

 

REGULAMIN

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 

 

Serdecznie zapraszam uczniów i ich opiekunów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Jakość wód oraz obecność mikroplastiku w środowisku wodnym". Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Szczegóły konkursu oraz regulamin znajduje się tu: 
 
https://frug.ug.edu.pl/pl/konkurs-plastyczny-jakosc-wod-oraz-obecnosc-mikroplastiku-w-srodowisku-wodnym/
 
Proszę o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego „Pocztówka z wakacji”

Organizator Konkursu :

Szkolne Koło TPD przy SP nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Cele :

- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych,

- przedstawienie oczami dzieci i młodzieży wspomnień tegorocznych wakacji,

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Założenia organizacyjne :

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Format pracy - A4, technika dowolna.
 4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Warunki konkursu :

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 I kategoria: klasy I – III

II kategoria: klasy IV – VI

III kategoria: klasy VII – VIII.

 1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 30.09.2022 r.
 2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 3. Podpisane prace należy osobiście dostarczyć do Pani Joanny Kowalskiej (sala 24).
 4. Przystąpienie do konkursu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu.

Zasady przyznania nagród :

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa.
 2. Do każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody główne za I, II oraz III miejsce.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

REGULAMIN  KONKURSU  POETYCKIEGO zorganizowanego przez SZKOLNE KOŁO TPD:

„Życzenia dla mamy, życzenia dla taty słowem malowane”.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas: I-VIII Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Cele konkursu:

 • popularyzacja poezji
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • rozbudzanie pamięci o bliskich

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu pisze, w formie wiersza, życzenia dla mamy z okazji „Dnia Matki”, dla taty z okazji „Dnia Ojca” lub dla obojga rodziców.
 2. Tekst nie może być wcześniej nigdzie publikowany.
 3. Wiersz należy oddać wychowawcy lub opiekunowi TPD – p. Joannie Kowalskiej do dnia 23 maja 2022 r. podając imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczennica/uczeń uczęszcza.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na stronie internetowej placówki.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu.
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I-III

- klasy IV-VI

- klasy VII-VIII

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, stopień trudności i długość utworu, kompozycja tekstu.

 1. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 2. Komisja, w każdej kategorii, dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26 maja 2022r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Uwaga! Klasy szóste, siódme i ósme!

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym ,,Zwierzęta okiem obiektywu''

Należy wykonać maksymalnie 3 zdjęcia z dowolnie wybranym zwierzęciem. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 30 kwietnia 2022r.
nadeśle zdjęcia na adres: zstio4wchorzowie@gmail.com

Osoby biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone szóstkami z biologii.

Więcej informacji w regulaminie konkursu: Regulamin

22 kwietnia każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

Z tej okazji w naszej szkole odbędzie się ekologiczny pokaz mody! Jednocześnie będzie to konkurs na najlepszy strój wykonany z recyklingu, z materiałów ekologicznych 

Konkurs będzie miał dwie kategorie:

- klasy 1-3

- klasy 4-8

Proszę o zgłoszenia do środy 20 kwietnia u Pani Karoliny Cichockiej-Śliwka, w sali 50 lub na dzienniku elektronicznym.


Regulamin konkursu „Pokaz eko Mody”.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu. Udział mogą wziąć uczniowie klas 1 - 8.
2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych lub ich
elementów, do wykonania których wykorzystane zostaną m.in. opakowania
plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura, czyli materiały, które wciąż
bywają spalane w domowych piecach.
3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.
4. Prezentacja strojów odbędzie się na pokazie mody, który będzie zwieńczeniem
konkursu. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Należy jednak
pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego
elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych.
5. Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyznając nagrody w odpowiednich
kategoriach wiekowych.
6. Kryteria oceny strojów:
a) wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem
b) pomysłowość i oryginalność,
c) estetyka wykonania,
d) sposób zaprezentowania stroju,
e) wytrzymałość/ trwałość podczas pokazu.
7. Termin i miejsce pokazu:  22.04.2022r., boisko szkolne (w razie niepogody sala gimnastyczna)

- klasy 1-3 godzina 10.45

- klasy 4-8 godzina 9:50.
8.Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia u Pani Karoliny Cichockiej-Śliwka w sali 50, lub przez dziennik elektroniczny,
9. Spośród zaprezentowanych strojów jury wybierze po dwóch zwycięzców z każdej z grup wiekowych.


SZKOLNE  KOŁO  TPD PRZY  SP  NR  44  IM. UNICEF  W BYTOMIU zaprasza wszystkich uczniów  do udziału w konkursie plastycznym

„Bocian – niezwykły ptak chroniony”

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw uczniów,
 • promowanie samodzielności w działaniach twórczych,
 • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Prace będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych

 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VII

Forma i technika pracy: dowolna

Praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię  i nazwisko ucznia oraz klasę.

Ocena prac i nagrody:

 • Jury powołuje Organizator.
 • Jury spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Komisja w każdej kategorii wiekowej dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Ocenie podlegać będą: wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), estetyka wykonania, pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność wykonania.

Terminy:

 • prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31 marca 2022 r. do p. Joanny Kowalskiej.
 • ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu kwietnia 2022 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

 • prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

Drodzy Uczniowie, Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs!

Zwracamy się do Was  z prośbą o Wasze zaangażowanie w promocję szkoły. Każda promocja szkoły, to podniesienie roli i znaczenia obecnych i byłych uczniów szkoły, którzy tworzą jej niepowtarzalny klimat. Znając Waszą kreatywność, umiejętności aktorskie, taneczno-wokalne, a przede wszystkim doskonałą znajomość social mediów – dajemy Wam możliwość do twórczej promocji Waszych talentów. Dlatego ogłaszamy szkolny  konkurs na przygotowanie  krótkiego filmu (do 1min.)  promującego szkołę i uczniów za pośrednictwem aplikacji mobilnej TikTok.

Wszystkim uczestnikom konkursu wsparcia udzielać będą wszyscy pracownicy szkoły. Do Waszej dyspozycji udostępnimy budynek szkoły oraz teren przyszkolny, po wcześniejszym umówieniu się.

Informujemy, że wszystkie prace nadesłane na konkurs  będą  wykorzystane do promocji szkoły.

Fundatorem nagród jest  Rada Rodziców!

Prace należy nadesłać na maila samorzad@sp44.bytom.pl w terminie od 31.01 do 28.02.2022 roku.

W razie pytań, prosimy kontaktować się z Samorządem Szkolnym oraz jego opiekunami - Panią Karoliną i Panem Pawłem :)

Powodzenia!!!

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik 1 - Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie
Załącznik 2 - Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy
Załącznik 3 - Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

  Regulamin konkursu czytelniczego

      „Mistrz Pięknego Czytania”

    Celem konkursu jest:

 • kształcenie umiejętności płynnego czytania oraz wrażliwości na odbiór słowa pisanego;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;
 • zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
 • kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
 • pobudzanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.
 • właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III.
 2. Kandydatury (do trzech uczniów) uczestników konkursu wychowawca zgłasza u organizatorów do dnia 28 stycznia 2022 r.
 3. Uczniowie powinni być wytypowani w wyniku wcześniejszych eliminacji klasowych.

          Przebieg konkursu:

 1. Uczniowie losują fragment Baśni braci Grimm i czytają na głos.
 2. Czytanie będzie oceniane przez jury.
 3. Ocenie podlega płynność, poprawność czytania, tempo, intonacja oraz ogólne wrażenie.
 4. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy Mistrza Pięknego Czytania oraz nagrody.

          Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

                                                                 Organizatorzy konkursu:

                                                                     Małgorzata Szymik- Jaremko

                                                                     Anna Wantuch

                    Konkurs odbędzie się 2 lutego 2022 r. - ZAPRASZAMY

 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w KONKURSIE

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-przyrodniczym!

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która będzie przedstawiała zmiany, jakie w parkach narodowych dokonały się dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. Termin nadsyłania prac to 14 luty 2022 r.

Wsparciem w przygotowaniu prac plastycznych mogą być filmy edukacyjne o parkach narodowych dostępne na stronach:

 
W razie pytań proszę kontaktować się z nauczycielem biologii oraz plastyki :)

 

KONKURS SZKOLNYFIZYKA DLA HUMANISTÓW

           EDYCJA BOŻONARODZENIOWA 2021r.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V - VIII.
 3. Cele konkursu:
 • Ukazanie fizyki nie tylko jako poważnej nauki, ale także pasjonującej zabawy
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, literackich, plastycznych, fotograficznych
 • Połączenie wyobraźni, wiedzy oraz umiejętności plastycznych, technicznych w procesie tworzenia
 • Kształtowanie kreatywności
 • Aktywizacja uczniów
 1. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie ozdobę świąteczną lub zabawkę fizyczną pod choinkę wykorzystując zjawisko fizyczne. Zjawisko wyjaśnia w dołączonym opisie.

Termin dostarczania prac upływa – 20 grudnia 2021 r

 1. Każda praca powinna być opisana według wzoru:
 • Nazwa konkursu
 • Tytuł pracy
 • Nazwisko i imię ucznia
 • Opracowanie pisemne wykorzystanego zjawiska

Wszystkie prace będą oceniane przez komisję konkursową.

 • Prace muszą być autorskie
 • Do pracy należy dołączyć opis, opracowanie treści fizycznej przedstawionej w pracy
 • Autorzy zwycięskich prac zobowiązani są dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna (druk do pobrania w sali nr 38)
 • Prac konkursowych nie zwracamy
 1. Kryteria oceny
 • Oryginalność i atrakcyjność wykonania
 • Poprawność opisu

                                                                                                                                   Organizator:

                                                                                                                                  Ewa Dziendziel

Zbliżamy się coraz bliżej do świątecznego klimatu. W związku z tym Urząd Miejski w Bytomiu organizuje konkurs na wykonanie ekologicznej choinki świątecznej!!

Przedmiotem konkursu jest wykonanie choinki z surowców wtórnych. Uczniowie klas I-III wykonują choinkę udekorowaną materiałami z surowców wtórnych w formie rysunku. Natomiast uczniowie klas IV-VIII  muszą wykonać pracę przestrzenną, w której choinka powinna stać i jej wymiary nie mogą przekraczać 35 cm wys. x 20 cm szer.

Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia stanowiącą wraz z informacją o zgodę w przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć do Wydziału Inżynierii Środowiska, Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu, pokój nr 319.

Wykonane prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2021 r.

Więcej informacji znajdziecie pod numerem telefonu 32/786 83 19.

Serdecznie zachęcamy do udziału!!

 REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK

 

Zasady organizacji pierwszego stopnia (etapu szkolnego) Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 (klik)

Link do strony Kuratorium Oświaty w Katowicach, na której zamieszczone zostały regulaminy konkursów z poszczególnych przedmiotów: Konkursy organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty (klik)

 

 REGULAMIN KONKURSU

„Nie wyrzucaj – wykorzystaj”

Sposób na kreatywne wykorzystanie odpadów wytwarzanych  w gospodarstwie domowym

 1. Organizator konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Bytomia.

 1. Uczestnicy konkursu.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli mających siedzibę na terenie Gminy Bytom.
 3. Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe:
  1. Grupa 1 – dzieci w wieku przedszkolnym;
  2. Grupa 2 – uczniowie klas 1-4;
  3. Grupa 3 – uczniowie klas 5-8.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia. (załącznik nr 1)
 • Cel konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży zasadami segregacji odpadów, poszerzeniem wiedzy ekologicznej dotyczącej obowiązującego systemu zbierania odpadów oraz podniesieniem świadomości ekologicznej.

 1. Ogólne zasady konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prace plastyczne, w których przedstawią swój pomysł na ponowne wykorzystanie odpadów wytwarzanych
  w gospodarstwie domowym.
 3. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane
  1. kredkami, flamastrami oraz farbami;
  2. format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3.
 4. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
 5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 6. Praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie :
  1. imię, nazwisko dziecka;
  2. dokładna nazwa i adres przedszkola/szkoły;
  3. telefon kontaktowy;
  4. imię i nazwisko wychowawcy.
 7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 8. Prace plastyczne nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania bądź dostarczenia prac na konkurs, przechodzą one na własność organizatorów.
 9. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na zamieszczenie pracy na stronie internetowej bytom.pl oraz na profilach na portalach społecznościowych organizatora.
 10. Konkurs odbywa się w termienie od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
 11. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 pok. 319 (III pietro) do dnia 30 września 2021 r.
 12. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
  Nagrody w konkursie.
 1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu do dnia 1 października 2021 r.
  Wynik zostanie podany publicznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
  w Bytomia: bytom.pl.
 2. Informacja o wygranej zostanie również wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail lub przekazana telefonicznie.
 3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w każdej
  z grup wiekowych.
 4. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 5. Każdy z laureatów otrzyma również zestaw gadżetów ekologicznych.
  Wręczenie nagrody.

Nagroda zostanie wręczona podczas pikniku ekologicznego organizowanego przez Urząd Miejski w Bytomiu w dniu 2 października 2021 r.
Postanowienia końcowe.

 1. Urząd Miasta Bytomia zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu. Za odpowiednią formę poinformowania uczestników o zmianie w Regulaminie konkursu uważa się podanie informacji przez stronę internetową bytom.pl
 2. Dostarczenie przez uczestnika konkursu pracy konkursowej jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Materiały promocyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi udostępnione są na stronie bytom.pl/odpady

Zgoda rodziców na udział ( do pobrania) - KLIK

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:

W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły wśród uczniów klas I - III, a także pobudzenie ich wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

Temat konkursu: W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi

Interpretacja tematu jest dowolna.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – III  Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie  A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę do której uczęszcza uczeń.
 3. Prace należy przekazać organizatorom (p. Joanna Kowalska i p. Ewa Koczar) w terminie do 1 października 2021 r.
 4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.
 2. Kryteria oceny prac: samodzielność, zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 października 2021 r.
 8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 Uwaga Uczniowie! 🌼🌎🌱
Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie organizowanego przez Samorząd Uczniowski przy Technikum nr 4 w Bytomiu!
Znajdźmy razem sposób, co możemy zrobić dla naszej planety!
 
Czekamy na Wasze pomysły! Zróbcie zdjęcie, filmik a może ulotkę z poradą – musi zawierać: chwytliwe hasło, zdjęcie/ilustracje/cliparty, tekst z opisem działania – co zrobić. Oryginalność wszystkich tych elementów będzie podlegała ocenie.
 
Zdjęcia (w formacie JPG lub PNG) i filmiki (w formacie MP4 lub AVI) wykonujemy indywidualnie, natomiast ulotki(w formacie PDF), możecie wykonać grupowo (maksymalnie 2 osoby). Przy wyborze najlepszych prac weźmiemy pod uwagę ich: innowacyjność, kreatywność, oryginalność, estetykę oraz styl wykonania pracy konkursowej.
 
Z każdej kategorii wyłonimy zwycięzców, na których będą czekały drobne upominki. Najlepsze prace opublikujemy na FB i stronie internetowej szkoły.
 
Prace można wysyłać na maila Samorządu Uczniowskiego Technikum nr 4 samorzad.uczniowski@t4.bytom.pl do dnia 7 maja 2021r. do godz.15.00.
 
Prace konkursowe proszę przesłać także do mnie na Teams! Zostaną oczywiście nagrodzone oceną oraz punktami dodatnimi!
Pozdrawiam Was mocno,
Karolina Cichocka-Śliwka
 
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM:

„Życzenia dla mamy słowem malowane”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas: I-VIII Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja poezji
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • rozbudzanie pamięci o bliskich

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu pisze, w formie wiersza, życzenia dla mamy z okazji „Dnia Matki”. Tekst nie może być wcześniej nigdzie publikowany.
 2. Tekst wiersza przesyła do dnia 20 maja 2021 r na platformie TEAMS na adres: jkowalska@sp44.bytom.pl, podając imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczęszcza.
 3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
 4. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na stronie internetowej placówki.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu.
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I-III

- klasy IV-VI

- klasy VII-VIII

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, stopień trudności i długość utworu, kompozycja tekstu.

 1. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 2. Komisja, w każdej kategorii, dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26 maja 2021r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego i Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

„NIEOCZYWISTY ŚWIAT GEOGRAFII” – konkurs fotograficzny - na wykonanie zdjęcia przedstawiającego nieoczywiste (wieloznaczne, zaskakujące, inne) spojrzenie na środowisko geograficzne

Informacje oraz regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do konkursu - RODO

Załącznik nr 2 do konkursu - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Załącznik nr 3 do konkursu - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 
 
Dzień dobry! Czy są tu osoby które pasjonują się informatyką? I wszelkimi nowinkami w cyberprzestrzeni? A może lubicie grafikę komputerową? I chcecie się wykazać?
 
Przesyłam Wam informacje o konkursie informatyczno-przyrodniczym!
 
 • zadaniem uczestników jest wykonanie rysunku metodą grafiki komputerowej przedstawiającego dowolnie wybrane dziko żyjące zwierzę (zwierzęta),

 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki,

 • gotowy plik należy opisać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_szkoła

(np. anna_kowalska_4b_sp15bedzin),

 • prace nadesłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich,

 • prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu,

 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,

 • prace należy przesłać na adres dzikiejestpiekne@e-bedzin.pl do dnia 20.04.2021 r.

 • Prace należy przesłać także, na komunikatorze Teams do nauczyciela informatyki oraz biologii! Za udział w konkursie przewiduje się ocenę 6 z biologii oraz informatyki!

  W pliku przesyłam regulamin konkursu oraz więcej informacji!

  Serdecznie zachęcam do zabawy! W razie pytań proszę o kontakt!
  Karolina Cichocka-Śliwka

REGULAMIN KONKURSU

 
Dzień dobry!
Zachęcam Was do udziału w dwóch konkursach! Można zdobyć fajne nagrody, ale też ocenę 6 z przyrody i biologii już za udział!
 1. Konkurs pt. ,,Spotkanie z drzewem''.
  - Konkurs jest dedykowany dla uczniów szkół podstawowych. 
  - Należy wykonać dwa zdjęcia tego samego drzewa w różnych fazach jego rozwoju (np. w dwóch różnych porach roku) oraz dwie fotografie detali drzewa np. pączki, liście, kwiaty, kora. Praca musi zawierać informacje o gatunku i lokalizacji drzewa oraz opisy zdjęć. 
  - Klasy 1-3 wykonują pracę w formie albumu A4 i przesyłają album na adres Ziemia i My– CEE, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6a.
  - Klasy 4-8 przesyłają pracę w formie PDF na adres mailowy ziemiaimy@gmail.com
  - do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, dane kontaktowe (telefon i e-mail szkoły); wydrukowaną lub zeskanowaną zgodę dotyczącą danych osobowych
  - termin odesłania prac to 20 września 2021 roku
 2. Konkurs pt. ,,Domowy recykling''
  - Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
  - Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolnego użytecznego przedmiotu z rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia (można użyć też materiałów papierniczych, kleju, taśmy itp)
  - Do 26 marca należy przesłać 3 fotografie wykonanego przedmiotu (z różnych stron), na zdjęciach należy umieścić ołówek, aby jurorzy potrafili ocenić wielkość przedmiotu
  - Głównym kryterium ocen będzie użyteczność, a w drugiej kolejności estetyka
  - Praca musi zawierać informacje o użytych materiałach, ale także imię, nazwisko, klasę i szkołę autora. Informacje i zdjęcia pracy należy przesłać na adres mailowy ziemiaimy@gmail.com

W linku przesyłam więcej informacji, oraz regulamin obu konkursów:
https://drive.google.com/file/d/1XrOFcmverW2VcBlVYpA3xQ9e9Gf1veWF/view
 
Prace konkursowe proszę przesłać także do nauczyciela biologii i przyrody - k.cichocka97@gmail.com lub w aplikacji Teams

Mam nadzieję że jako uczniowie naszej szkoły, wykażecie się kreatywnością!

 
W razie pytań proszę o kontakt,
Karolina Cichocka-Śliwka

 

Konkurs plastyczny„Kolorowy motyl”dla klas I-III

- Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna

- Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy przedstawiającej kolorowego, wiosennego motyla

- Format pracy A4 (kartka z małego bloku)

- Technika wykonania: dowolna płaska (np.: kredki, farby, techniki mieszane)

- Oceniane będą: estetyka wykonania pracy, pomysłowość. (Postarajcie się, aby praca miała wyraźne, intensywne kolory).

- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę

- Prace przyjmujemy w ŚWIETLICY SZKOLNEJ  do 26 marca

- Prace podpisujemy z tyłu (imię, nazwisko, klasa)

 

Zachęcamy do udziału w konkursie. Najciekawsze, najpiękniejsze prace zostaną oczywiście nagrodzone!!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: „Zabytki Bytomia”

CELE KONKURSU:

 • promowanie plastycznie uzdolnionych uczniów szkoły,
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej miasta Bytomia.

ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest:

Ewa Koczar – opiekun SK Towarzystwa Miłośników Bytomia

ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1 - 3.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie A4.
 • Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdą z prac należy na odwrocie czytelnie opisać, umieszczając: imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza.
 • Prace należy oddać organizatorowi w terminie do 1 marca 2021 r.
 • Prace oddane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator.
 • Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 marca 2021 r.

 

REGULAMIN VI EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II i III - pod hasłem: Matematyczny As

          W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej - VI już edycji konkursu wiedzy matematycznej. W tym roku szkolnym przewidziany jest dla klas II i III. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematyką wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz umożliwienie sprawdzenia własnych umiejętności i wiadomości.

           W konkursie biorą udział trzej przedstawiciele każdego oddziału klas II i III, których wytypuje nauczyciel wychowawca. Każdy uczestnik wypełnia jeden test, w którym sprawdzane są umiejętności obowiązujące w podstawie programowej tego etapu edukacyjnego.

Konkurs odbędzie się 23 lutego 2021 r. w godzinach porannych (dla uczniów klas III) oraz 24 lutego 2021r. (dla uczniów klas II). Termin może ulec zmianie.

Prosimy o zgłoszenie uczniów do wybranego organizatora w terminie do 19.02.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów: p. Iwony Tarnowskiej i p. Ewy Koczar.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W  KONKURSIE!

 

"Bezpieczna droga do szkoły"

Regulamin konkursu wiedzy:

 1. Organizatorem konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” jest szkolne koło PCK.
 2. Ideą konkursu jest popularyzacja dobrych praktyk zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach.
 3. Konkurs polega na wyłonieniu uczniów, którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drodze.
 4. Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców.
 5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.     


Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 2 i 3.
2. Aby wziąć udział w konkursie do dnia 10.10.2020 r. należy zgłosić organizatorom chętnych uczestników - max. 3 osoby z klasy.

Wybór laureatów
1. Laureatów wyłoni komisja konkursowa.
2. Wyniki komisji publikowane będą na stronie internetowej szkoły.

Nagrody w konkursie
1. Laureatom przyznane zostaną nagrody.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.

Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

 
          SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!      

 

   Konkurs odbędzie się 22.10. (czwartek) godz. 12.45

 

                                                   Organizatorzy konkursu:

                                                                Małgorzata Szymik-Jaremko

                                                           Anna Wantuch

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:

W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi

            Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły wśród uczniów klas I - III, a także pobudzenie ich wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

Temat konkursu: W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi

Interpretacja tematu jest dowolna.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie  A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczęszcza uczeń.
 3. Prace należy przekazać organizatorom (p. Joanna Kowalska i p. Ewa Koczar) w terminie do 16 września 2020 r.
 4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, samodzielność, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 września 2020 r.
 8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Celem konkursu „Moja pierwsza książeczka” jest wprowadzenie dzieci i ich rodziców w świat

wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wartości twórczych, a przede

wszystkim wyobraźni plastycznej i zainteresowań czytelniczych.

 

 REGULAMIN KONKURSU „MOJA PIERWSZA KSIĄŻECZKA” 

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej im. UNICEF i ich rodziców.

2.Rodzic wraz z dzieckiem tworzą książeczkę. Wspólnie opracowują jej treść, dziecko samodzielnie tworzy okładkę oraz ilustracje – techniką dowolną, natomiast w zapisie treści może pomóc rodzic .

3.Każda książeczka musi posiadać tytuł, imiona i nazwiska autorów oraz zgodę rodzica/opiekuna (zał.1) na udział dziecka w konkursie oraz publikację wyników na stronie internetowej szkoły.

4.Ilość stron- dowolna.

5.Jedno dziecko może zostać ilustratorem jednej bajeczki.

6.Czas trwania konkursu od 08.06.2020 r.- 12.06.2020 r.

 1. Zdjęcia lub film przedstawiający książeczkę (wolne od wirusów) należy do 12.06.2020 r. przesłać pod adres e-mail: annawantuch81@gmail.com

Podczas konkursu niezbędny będzie adres e-mail, za pośrednictwem którego uczestnik prześle prace w formacje jpg lub mp4 do organizatora konkursu.

8.Prace oceniane będą przez powołane jury.

9.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURSY – WYNIKI.

10.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

11.Liczba uczestników nieograniczona.

organizatorzy konkursu:
mgr Małgorzata Szymik-Jaremko
mgr Anna Wantuch
Życzymy powodzenia 🙂

Załącznik nr 1

Wyrażam zgodę na udział mego dziecka………………………………………………………………………….
                                                                                              (imię, nazwisko, klasa)

w konkursie „Moja pierwsza książeczka” zgodnie z regulaminem.

                                                                                                              ………………………………………………………

                                                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna)

Regulamin wirtualnego konkursu ortograficznego „Mistrz Złotego Pióra”                                    

              DLA UCZNIÓW KLAS II - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 im. UNICEF W BYTOMIU

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas II-III;
 • Rodzice/opiekunowie uczestnika wypełniają zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz wykorzystanie ich adresu e-mail do celów przeprowadzenia konkursu (zał. wysłany do rodziców/opiekunów przez wychowawcę klasy);
 • Odesłanie zgody do wychowawcy klasy jest równoznaczne z zgłoszeniem ucznia do konkursu;
 • Termin zgłoszenia do konkursu mija w piątek 05.06.2020 r. o godzinie 10:00,
 • Uczestnik musi mieć dostęp do komputera, tabletu lub smartfona z dostępem do łącza internetowego;
 • Uczestnik konkursu loguje się do testu poprzez link aktywacyjny, otrzymany na skrzynkę e-mail rodzica (proszę także sprawdzić SPAM);
 • Link do testu będzie aktywny 09.06.2020 r. (wtorek) od godziny 8:00 do 22:00,
 • Uczestnik pracuje na aktywnej karcie pracy przygotowanej przez organizatora;
 • W aktywnym teście warunkiem koniecznym przystąpienia do niego, jest wypełnienie pól:
  imię
  nazwisko
  klasa;
 • Uczestnik przystępuje do testu, pracuje samodzielnie.
  W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu, zostanie aktywowany mechanizm kontrolujący kartę przeglądarki internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu każde opuszczenie testu, np. w celu wyszukania informacji lub komunikacji z innymi osobami, zostanie odnotowane i będzie dodatkową informacją dostępną podczas analizy wyników. Jeśli dojdzie do opuszczenia testu, rozwiązujący zobaczy ostrzeżenie. Z tego powodu jego test może także zostać zablokowany;
 • Test składa się z 10 poleceń i jest ograniczony czasowo przez organizatora 20 min.;
 • Pytania/polecenia można wykonywać w dowolnej kolejności;
 • Zwycięzcą zostanie ten uczestnik, który uzyska najwyższy procent poprawnych odpowiedzi;
 • W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników, organizator będzie brał pod uwagę czas w jakim został wypełniony test;
 • Dodatkowe informacje pojawią się po aktywacji linku;
 • Wyniki konkursu zostaną:
  - zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURSY-WYNIKI,
  - przesłane do rodzica/opiekuna,
  - przekazane wychowawcom klas (dotyczy miejsc I, II, III).

Celem konkursu jest wyłonienie spośród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej mistrza ortografii oraz pokazanie wartości uczenia się i nabywania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, a także wykorzystanie kompetencji cyfrowych uczniów do uczestnictwa w konkursie zdalnym.


Życzymy powodzenia - organizatorzy konkursu:
mgr Małgorzata Szymik-Jaremko
mgr Anna Wantuch

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: „Zabytki Bytomia”

CEL KONKURSU:

- promowanie plastycznie uzdolnionych uczniów szkoły,

- popularyzacja wiedzy dotyczącej miasta Bytomia.

ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest:

 1. Ewa Koczar – opiekun SK Towarzystwa Miłośników Bytomia

ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1 - 3.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdą z prac należy na odwrocie czytelnie opisać, umieszczając:

      -  imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza.

 • Prace należy oddać organizatorce w terminie do 6 marca 2020 r.
 • Prace oddane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
 • Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 marca 2020 r.

REGULAMIN V EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II i III  - pod hasłem: Matematyczny As

           W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej - V już edycji konkursu wiedzy matematycznej. W tym roku szkolnym przewidziany jest on dla klas II i III. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematyką wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz umożliwienie sprawdzenia własnych umiejętności i wiadomości.

            W konkursie biorą udział trzej przedstawiciele każdego oddziału klas II i III, których wytypuje nauczyciel wychowawca. Każdy uczestnik wypełnia jeden test, w którym sprawdzane są umiejętności obowiązujące w podstawie programowej tego etapu edukacyjnego.

Konkurs odbędzie się 26 lutego 2020 r. w godzinach porannych.

Prosimy o zgłoszenie uczniów do wybranego organizatora w terminie do 21.02.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pomysłodawców: p. Iwony Tarnowskiej i p. Ewy Koczar.

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!


REGULAMUN SZKOLNEGO KONKURSU „I JA MAM TALENT”

Cele konkursu:

- odkrywanie i promowanie talentów,

- rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów,

 - promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Formy prezentacji:

- śpiew (soliści oraz zespoły wokalne i zespoły muzyczne – do 10 osób),

- taniec (solo oraz grupy taneczne – do 12 osób),

- recytacja,

- gra na instrumentach,

- pokaz sprawności fizycznej,

 - prace plastyczne i techniczne,

- inne formy aktywności scenicznej.

  Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział: wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przejdą przesłuchania wstępne.
 2. Przesłuchania wstępne, dopuszczające uczestników do publicznego występu, odbędą się w dniach 2. 03 – 9.03.2020 r. (termin może ulec zmianie).
 3. Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu mogą zaprezentować swoje uzdolnienia wyłącznie w innej, dotąd nienagrodzonej umiejętności.
 4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2020 r. w formie zgłoszenia pisemnego – druk do pobrania u p. Klaudii Działach.
 5. Występ (prezentacja) nie mogą zawierać treści wulgarnych i musi być dostosowany do wieku uczestnika.
 6. Prezentacja sceniczna nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczestników.
 7. Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty z wyłączeniem przedstawień teatralnych.
 8. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik (CD, pendrive) z nagraniem podkładu muzycznego najpóźniej na dzień przed występem – (w celu sprawdzenia jego możliwości odtwórczych).
 9. Organizator zapewnia w miarę swoich możliwości technicznych wyłącznie sprzęt nagłaśniający.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn.
 11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
 12. Komisja dokona wyboru trzech laureatów w kategoriach klas: 1 – 3 i 4 - 8 oraz przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 13. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którzy uzyskają wyróżnienia.
 14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r.

 

Organizatorzy:
Janina Bańczyk, Grażyna Chyrek,
Klaudia Działach, Ewa Koczar

REGULAMIN SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU„MAŁY OKR 2020” DLA KLAS I -III

1. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • wyłonienie przedstawiciela do miejskiego konkursu „Mały OKR”.

2. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
 • każda klasa typuje po trzech uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu, jednak czas jego wykonania nie może przekroczyć 3 minut,
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Joanny Kowalskiej,   Magdaleny Wilk lub p. Ewy Koczar w terminie do 17 lutego,
 • eliminacje szkolne odbędą się 19 lutego,
 • organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator,
 • Komisja dokona wyboru trzech laureatów w kategorii klas: 1 – 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którzy uzyskają wyróżnienia.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3.PRZEBIEG KONKURSU:
Przebieg  szkolnego konkursu jest dwustopniowy:
a) I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 3 uczestników konkursu
b) II etap: eliminacje szkolne –  luty 2020 r.
TYLKO JEDEN LAUREAT KONKURSU BĘDZIE REPREZENTOWAŁ SZKOŁĘ W MIEJSKIM KONKURSIE „MAŁY OKR”

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

SZKOLNE  KOŁO  TPD PRZY  SP  NR  44  IM. UNICEF zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym

 NIEZWYKŁA OZDOBA CHOINKOWA

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji
 • Rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych

Prace będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych

 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VII

Forma pracy: dowolna.

Praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię  i nazwisko dziecka oraz klasę.

Termin i miejsce składania prac:

  • Uczestnicy składają prace w terminie do 18 grudnia 2019 (sroda) w sali nr 24 u p. Joanny Kowalskiej.

Kryteria oceniania:

  • Pomysłowość
  • Estetyka wykonania

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez TPD.

„Rymowanka lub wierszyk o misiu” - konkurs literacki dla klas IV - VIII z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

Cel konkursu;

 • Rozbudzenie zainteresowań literackich.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 • Kształcenie umiejętności redagowania tekstów.
 • Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.

Termin dostarczenia prac: Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 25 listopada 2019r .

Wymogi dotyczące prac:

W konkursie uczestniczą uczniowie klas IV – VIII, którzy samodzielnie ułożą wiersz lub rymowankę o swoim ulubionym misiu, bohaterze literackim. Ułożony wierszyk lub rymowankę należy podpisać podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Uczniowie mogą złożyć swoje wytwory poetyckie w bibliotece szkolnej.

Rymowanki powielone z Internetu lub książki  nie będą brane pod uwagę!

Mój przyjaciel Miś" – konkurs plastyczny dla klas I - III z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

Od 2002 roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny - „Mój przyjaciel MIŚ” dla dzieci z klas I – III.

Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek.

Cele konkursu:

 • przybliżenie historii powstania pluszowego misia,
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie sylwetek misiów jako bohaterów literackich,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Wymogi dotyczące prac:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej.
 • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage, itp.).
 • Format prac A3
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.
 • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę.
 • Każda praca musi być opisana metryczką – na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora pracy, wiek)

Termin dostarczenia prac: Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 25 listopada 2019r .

 

 

Zaproszenie do udziału w  I REJONOWYM KONKURSIE POETYCKO RECYTATORSKIM GWIAZDKA W POEZJI.

Zdolnych i kreatywnych  uczniów klas drugich i trzecich zapraszamy do udziału w I REJONOWYM KONKURSIE POETYCKO RECYTATORSKIM
 GWIAZDKA W POEZJI
który odbędzie się 9 grudnia 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN KONKURSU
ZGODA RODO - uczestnik
ZGODA RODO - nauczyciel

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:

W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły wśród uczniów klas I - III, a także pobudzenie ich wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

Temat konkursu: W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi.

Interpretacja tematu jest dowolna.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w   formacie  A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczęszcza uczeń.
 3. Prace należy przekazać organizatorom (p. Joanna Kowalska i p. Ewa Koczar) w terminie do 2 października 2019 r.                    
 4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 października 2019 r.
 8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM:

„Życzenia dla mamy słowem malowane”.

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas: I-VIII Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja poezji
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • rozbudzanie pamięci o bliskich

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu pisze, w formie wiersza, życzenia dla mamy z okazji „Dnia Matki”. Tekst nie może być wcześniej nigdzie publikowany.
 2. Tekst wiersza zapisuje na kartce. Na odwrocie każdej pracy opisuje ją, wpisując: imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczęszcza uczeń.
 3. Prace przekazuje organizatorowi konkursu ( opiekunowi TPD - p. Joannie Kowalskiej) w terminie  do 20 maja 2019 r.
 4. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz na stronie internetowej placówki.

Zasady przyznawania nagród

 

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.
 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I-III

- klasy IV-VI

- klasy VII-VIII

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, stopień trudności i długość utworu, kompozycja tekstu.

 1. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 2. Komisja, w każdej kategorii, dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 maja 2019r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

KONKURS „DANCE SHOW 2019”

 • Dla kogo? - dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
 • Uczestnicy (solo lub zespoły maksymalnie 3 osobowe) przedstawiają układ taneczny do wybranej muzyki ( długość ok. 3min.)
 • Jury przyzna dodatkowe punkty za przygotowanie stroju czy rekwizytów
 • Konkurs odbędzie się 31.05.2019r., od ok. godz. 12.00 w świetlicy szkolnej
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 17.05 (tytuł piosenki, wykonawca)
 • Uczestnik może występować tylko raz
 • Utwór może być wybrany maksymalnie przez dwóch wykonawców – decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zapraszamy do udziału i liczymy na dobrą zabawę :-)

KONKURS SZKOLNY FIZYKA DLA HUMANISTÓW

EDYCJA WIELKANOCNA

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII.
 3. Cele konkursu:
 • Ukazanie fizyki nie tylko jako poważnej nauki, ale także pasjonującej zabawy
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, literackich, plastycznych, fotograficznych
 • Połączenie wyobraźni, wiedzy oraz umiejętności plastycznych, technicznych, literackich w procesie tworzenia
 • Kształtowanie kreatywności
 • Aktywizacja uczniów
 1. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie doświadczenie fizyczne z wykorzystaniem jajka, wciąż nieosiągalnego dla inżynierów ideału. Jego kształt, grubość i konstrukcja jest nie do skopiowania. A wszystko po to, by jajko mogło wytrzymywać duży nacisk z zewnątrz, ale równocześnie było stosunkowo łatwe do rozbicia od wewnątrz przez wykluwające się pisklę. Jajko świetnie sprawdza się w wielu doświadczeniach z fizyki. Uczestnik wykonuje doświadczenie i uwiecznia  je poprzez   fotografię, obraz, model, formę literacką przedstawiającą wykorzystane zjawisko na pisance.

Zjawisko wyjaśnia w dołączonym opisie.

Termin dostarczania prac upływa – 8 kwietnia  2019r.

 1. Każda praca powinna być opisana według wzoru:
 • Nazwa konkursu
 • Tytuł pracy
 • Nazwisko i imię ucznia
 • Opracowanie pisemne wykorzystanego zjawiska

Wszystkie prace będą oceniane przez komisję konkursową.

 • Prace muszą być autorskie
 • Do pracy należy dołączyć opis, opracowanie treści fizycznej przedstawionej w pracy
 • Autorzy zwycięskich prac prezentują je ok. 2 minuty
 • Prac konkursowych nie zwracamy
 1. Kryteria oceny
 • Oryginalność i atrakcyjność wykonania
 • Poprawność opisu

Prezentacja zwycięskich prac odbędzie się w trakcie Dni Otwartych w SP nr 44 w Bytomiu

 

Organizatorzy:

Koło Fizyczne Ω∏

KONKURSY LIGI OCHRONY PRZYRODY  POD HASŁEM  POLSKIE PARKI NARODOWE

 

Konkurs plastyczny

 „Logo Polskiego Parku Narodowego”

Uwagi ogólne o konkursie:

 • zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie 3D, przedstawiającej logo dowolnego Polskiego Parku Narodowego,
 • praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej,
 • wymiary pracy w formacie A3 lub maksymalnie 50cm x 50cm x 50cm

Pracę należy dostarczyć do pani Krystyny Matejczyk do  15.03.2019r.

 

Konkurs literacki

 „Legendy Polskich Parków Narodowych”

Uwagi ogólne o konkursie:

 • zadaniem uczestników będzie napisanie legendy związanej z dowolnym Polskim Parkiem Narodowym,
 • praca powinna być napisana komputerowo (czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5)  i zajmować 1 stronę,

Pracę należy dostarczyć do pani Krystyny Matejczyk do  15.03.2019r.

 

Konkurs wiedzy o Polskich Parkach Narodowych

Uwagi ogólne o konkursie:

 • zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu wiedzy o Polskich Parkach Narodowych i podstawowych informacjach o LOP-ie.
 • zakres wiedzy obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej, dotyczące zagadnień związanych z ekologią i ochrona przyrody oraz informacje o Polskich Parkach Narodowych.
 • konkurs będzie miał formę pisemnego testu mieszanego, czas rozwiązania zadań – 45 minut.
 • zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o dostępne podręczniki biologii i przyrody zatwierdzone przez MEN oraz podaną literaturę – do wiadomości u pani Matejczyk.
 • prace konkursowe będą kodowane.
 • przy wejściu na salę uczniowie okazują legitymację szkolną.

konkurs odbędzie się w SP nr 21 w Bytomiu 19.03.2019r., natomiast szkole eliminacje do tego konkursu  - 11.03.2019r. - Zgłoszenia przyjmuje  pani Krystyna Matejczyk

Zalecana literatura do konkursu wiedzy

 • Fabiański P., „Cuda Polski – Parki Narodowe”, Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka
 • Olaczek R., „Ochrona przyrody w Polsce”, ZG LOP, Warszawa, 1996
 • Olaczek R., „Przyroda polska pod ochroną”, Wydawnictwo ZG LOP Warszawa 1998
 • Marcinek R. Mirek R., „Polska – parki narodowe”, Wydawnictwo Kluszczyński
 • Bilińscy A. W., „Polskie Parki Narodowe”, Videograf II, Katowice 2008
 • Praca zbiorowa, „Polska – Parki Narodowe”, Wydawnictwo Carta Blanca Sp. z o.o., 2009
 • Przewodniki Przyrodnicze – Parki Narodowe (zestaw książek), Wydawnictwo Multico Oficyna Wydawnicza
 • Strony internetowe Polskich Parków Narodowych
 • Statut LOP

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT POD HASŁEM:  „ 100 -  LECIE ISTNIENIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI”

CEL KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,

- rozbudzenie zainteresowania organizacją służącą dzieciom - TPD,

- promowanie plastycznie uzdolnionych uczniów szkoły,

ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1 - 8.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie
 • Każdą z prac należy na odwrocie czytelnie opisać, umieszczając:

-  imię i nazwisko autora,

-  klasę do której uczęszcza autor.

 • Prace należy oddać p. Joannie Kowalskiej w terminie do 29 marca 2019r.
 • Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.
 • Prace oddane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia)           na stronie internetowej placówki.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator.
 • Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 • Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie kwietnia 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

SZKOLNY ETAP POWIATOWEGO KONKURSU HISTORII BYTOMIA
„BYTOM NA PRZEŁOMIE WIEKU XIX i XX”
DLA UCZNIÓW KLAS III – V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Cele konkursu:

 • Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat historii Bytomia.
 • Budzenie wśród uczniów zainteresowań przeszłością.
 • Integracja dzieci naszej szkoły.
 • Wyłonienie trzech najlepsze drużyn, które będą reprezentowały szkołę w etapie miejskim.

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest:

 1. Aneta Buczyńska i p. Ewa Koczar

Zasady konkursu:

 • W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny. Każda wypełnia jeden test.
 • Uczestnicy konkursu zgłaszają jednemu z organizatorów udział dwuosobowej drużyny w terminie do 28 lutego.
 • Konkurs odbędzie się 5 marca (termin może ulec zmianie).
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
 • Laureaci, którzy opanowali sprawdzaną wiedzę na poziomie co najmniej 65%, będą reprezentowali szkołę w konkursie miejskim.

Obowiązująca literatura:

 1. Jan Drabina „Życie codzienne w Bytomiu. Od lokacji do I wojny światowej 1254- 1914” Wyd. TMB Bytom 2006. –VI rozdział „W szpitalach i przytułkach”,  VII rozdział„ W ratuszu” i VIII rozdział „W zamku”.
 2. Znajomość gwary śląskiej – zakres słownictwa w załączonych materiałach.

Serdecznie zapraszamy oraz życzymy powodzenia podczas Konkursu

 

REGULAMIN IV EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II i III - pod hasłem: Matematyczny As

            W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej - IV już edycji konkursu wiedzy matematycznej. W tym roku szkolnym przewidziany jest on dla klas II i III. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematyką wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz umożliwienie sprawdzenia własnych umiejętności i wiadomości.

            W konkursie biorą udział trzej przedstawiciele każdego oddziału klas II i III, których wytypuje nauczyciel wychowawca. Każdy uczestnik wypełnia jeden test, w którym sprawdzane są umiejętności obowiązujące w podstawie programowej tego etapu edukacyjnego. Konkurs odbędzie się 6 marca 2019 r. w godzinach porannych.

Prosimy o zgłoszenie uczniów do wybranego organizatora w terminie do 1.03.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pomysłodawców: p. Iwony Tarnowskiej i p. Ewy Koczar.

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE

 

 

 

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

 1. Organizatorem VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali - Starosty Tarnogórskiego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz firm: REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Veolia Południe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 1. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
 2. Tematy i formy prac konkursowych:

dla klas VI, VII i VIII oraz III klas gimnazjalnych:

 1. Bezemisyjny transport publiczny
 2. Co tak naprawdę wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych
 3. Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego
 4. Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.

- pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)

dla klas IV i V:

 1. Źródła niskiej emisji. Jak walczyć ze smogiem?
 2. Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych
 3. Wpływ hałasu na środowisko

- film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji - 15)

dla klas I, II, III:

 1. Co gdzie wyrzucić? Zasady segregacji odpadów
 2. Hasło ekologiczne lub wiersz

- praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)

 1. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
 2. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 15.03.2019
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 29.03.2018 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 05.04.2019 Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.

Zgłoszenia przyjmuje opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody pani Krystyna Matejczyk do 28 lutego 2019 r.

Opiekun Szkolnego  Koła LOP zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez PZŁ w Katowicach pod hasłem

„Czy szyszka może przepowiadać pogodę?”

Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytanie, które jest jednocześnie hasłem konkursu.

Odpowiedź może mieć formę tekstu literackiego, a może też być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką w dowolnym formacie. Organizatorzy zostawiają uczestnikom dużą swobodę :-)

Prace należy przekazać paniom Krystynie Matejczyk lub Janinie Bańczyk do końca marca bieżącego roku.

Zachęcamy do konsultacji dotyczącymi prac konkursowych z wymienionymi nauczycielami.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: „ Zabytki Bytomia”

CEL KONKURSU:

- promowanie plastycznie uzdolnionych uczniów szkoły,

- popularyzacja wiedzy dotyczącej miasta Bytomia.

ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest:

 1. Ewa Koczar – opiekun SK Towarzystwa Miłośników Bytomia

ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1 - 3.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdą z prac należy na odwrocie czytelnie opisać, umieszczając:

-  imię i nazwisko autora,

-  rok urodzenia autora,

-  klasę do której uczęszcza autor.

 • Prace należy oddać organizatorce w terminie do 22 marca 2019r.
 • Prace oddane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala Organizator.

Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 kwietnia 2019r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „I JA MAM TALENT”

Cele konkursu:

- odkrywanie i promowanie talentów,

- rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów,

 - promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Formy prezentacji:

- śpiew (soliści oraz zespoły wokalne i zespoły muzyczne – do 3 osób),

- taniec (solo oraz grupy taneczne – do 3 osób),

- recytacja,

- gra na instrumentach,

- pokaz sprawności fizycznej,

 - prace plastyczne i techniczne,

- inne formy aktywności scenicznej.

  Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział: wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przejdą przesłuchania wstępne.
 2. Przesłuchania wstępne, dopuszczające uczestników do publicznego występu, odbędą się w dniach 1. 03 – 8.03.2019r. (termin może ulec zmianie).
 3. Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu mogą zaprezentować swoje uzdolnienia wyłącznie w innej, dotąd nienagrodzonej umiejętności.
 4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2019 r. w formie zgłoszenia pisemnego – druk do pobrania u p. Janiny Bańczyk, p. Ewy Koczar, p. Klaudii Działach.
 5. Występ (prezentacja) nie mogą zawierać treści wulgarnych i musi być dostosowany do wieku uczestnika.
 6. Prezentacja sceniczna nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczestników.
 7. Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty z wyłączeniem przedstawień teatralnych.
 8. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik (CD, pendrive) z nagraniem podkładu muzycznego najpóźniej na dzień przed występem (w celu sprawdzenia jego możliwości odtwórczych).
 9. Organizator zapewnia w miarę swoich możliwości technicznych wyłącznie sprzęt nagłaśniający.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn.
 11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
 12. Komisja dokona wyboru trzech laureatów w kategoriach klas: 1 – 3 i 4 - 8 oraz przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 13. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którzy uzyskają wyróżnienia.
 14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 29 marca 2019r.

 

Organizatorzy:

Janina Bańczyk, Klaudia Działach, Ewa Koczar

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU TPD POD HASŁEM: NIEZWYKŁA  MASKA  KARNAWAŁOWA

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, aktywności i twórczych postaw dzieci i młodzieży,
 • promowanie samodzielności w działaniach twórczych.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Warunki uczestnictwa 

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
 3. Prace należy przekazać organizatorowi ( p. Joanna Kowalska) w terminie do 15 stycznia 2018.
 4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone - nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z organizacją konkursu.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 4. Prace będą ocenianie w z dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 5. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych w każdej kategorii i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2018r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

 

REGULAMIN III MIEJSKIEGO KONKURSU  POETYCKO - RECYTATORSKIEGO „GWIAZDKA W POEZJI” adresowanego do uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej.

I Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu pod tytułem „Gwiazdka w poezji” jest

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

II Cele konkursu:

 1. Rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw uczniów klas młodszych.
 2. Kształtowanie zainteresowań poetyckich i literackich dzieci.
 3. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Umożliwienie prezentacji uzdolnień przed większym forum odbiorców.

III. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Występy uczniów oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – klasy II

kategoria II – klasy III

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczniowie powinni być wytypowani w wyniku wcześniejszych eliminacji klasowych i szkolnych w terminie do 26 listopada 2018r.
 2. Z każdej szkoły może być zgłoszonych dwóch uczestników.
 3. Uczniowie prezentują wiersz własnej twórczości o tematyce bożonarodzeniowej. Wiersz nie może być wcześniej publikowany, ani wygłaszany.
 4. Indywidualną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 44 UNICEF w Bytomiu do 28 listopada 2018r. Uczestnicy zgłoszeni po wyznaczonym terminie nie będą oceniani w konkursie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach podanych w regulaminie.

Szkoły biorące udział w konkursie zobligowane są do uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie – w załączeniu wzór oświadczenia, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.

 1. Miejsce i termin konkursu:

Osiedlowy Klub Relaks, ul. Zabrzańska 78.

Przewidywany termin konkursu - 05. 12. 2018r., godz. 9.00.

 1. Jury konkursu:
 2. Jury dokonującego oceny prezentacji wierszy powołuje organizator.
 3. Ocenie będzie podlegał repertuar (w tym stopień trudności i długość utworu, kompozycja tekstu i pamięciowe opanowanie), sposób prezentacji (ekspresyjność, dykcja, modulacja, tempo, przestankowanie), ogólny wyraz artystyczny.

Jury nie będzie brało pod uwagę stroju i rekwizytów.

 1. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy zwycięskie miejsca, jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
 2. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu konkursu.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Nagrody:
 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.
 3. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Org

Script logo