Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''

Konkurs „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''
Regulamin konkursu plastycznego
„SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY"
 
Organizator konkursu: SK TPD przy SP nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.
 
Cele :
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych,
- budzenie uczuć patriotycznych i szacunku do symboli narodowych
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 
Założenia organizacyjne :
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Typ pracy - praca przestrzenna. Technika dowolna.
4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczęszcza uczeń.
5. Prace należy przekazać organizatorowi (p. Joannie Kowalskiej) w terminie do 31 maja 2023 r.
6. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone - nie będą oceniane.
7. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.
8. Przystąpienie do konkursu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu.
 
Warunki konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach
wiekowych:
I kategoria: klasy I – III
II kategoria: klasy IV – VI
III kategoria: klasy VII – VIII.
 
Zasady przyznania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa.
2. Dla każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody główne za I, II oraz III miejsce.
3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
4 . Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Data dodania: 2023-05-12 09:01:25
Data edycji: 2023-05-12 09:15:40
Ilość wyświetleń: 56

Konkursy

Regulamin konkursu plastycznego „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook