Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''

Konkurs „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''
Regulamin konkursu plastycznego
„SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY"
 
Organizator konkursu: SK TPD przy SP nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.
 
Cele :
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych,
- budzenie uczuć patriotycznych i szacunku do symboli narodowych
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 
Założenia organizacyjne :
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Typ pracy - praca przestrzenna. Technika dowolna.
4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczęszcza uczeń.
5. Prace należy przekazać organizatorowi (p. Joannie Kowalskiej) w terminie do 31 maja 2023 r.
6. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone - nie będą oceniane.
7. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.
8. Przystąpienie do konkursu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu.
 
Warunki konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach
wiekowych:
I kategoria: klasy I – III
II kategoria: klasy IV – VI
III kategoria: klasy VII – VIII.
 
Zasady przyznania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa.
2. Dla każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody główne za I, II oraz III miejsce.
3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
4 . Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Data dodania: 2023-05-12 09:01:25
Data edycji: 2023-05-12 09:15:40
Ilość wyświetleń: 215

Konkursy

Regulamin konkursu plastycznego „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook