Start

Co musisz wiedzieć o KORONAWIRUSIE - spot

Jak zapobiegać zakażeniu

Koronawirus - zasady postępowania 

Jak skutecznie myć ręce.

Rekomendacje MEN w sprawie zagrożenia KORONAWIRUSEM

MZ co trzeba wiedzieć o KORONAWIRUSIE

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

 

WIZJA SZKOŁY

 

  1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczny, przyjazny klimat.
  2. Umożliwia właściwy rozwój osobowości uczniów, oferując im różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych.
  3. Gwarantuje nauczanie przez wysokokwalifikowaną kadrę, która opiera się na współpracy z uczniami i ich rodzicami na zasadzie partnerstwa.
  4. Stwarza uczniom warunki do harmonijnego rozwoju, a także stara się przygotować  ich do startu w dorosłe życie.
  5. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania współpracując z różnymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.
  6. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczy szacunku dla dóbr kultury i przyrody.
  7. Promuje dbanie o zdrowie i higienę osobistą.
  8. Wzmacnia poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
  9. Kieruje się w swej pracy postanowieniami Konwencji O Prawach Dziecka oraz rozwija kompetencje społeczne.

 

Administratorem danych osobowych

w  Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu, 41-907 Bytom ul. Gen. Grota Roweckiego 6

jest Dyrektor Szkoły

 

dane kontaktowe Inspektora IOD–Marzena Kryszkowska

Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35, mail iod_edu@um.bytom.pl

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

Script logo