Start

 

 

 

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

 

WIZJA SZKOŁY

 

  1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczny, przyjazny klimat.
  2. Umożliwia właściwy rozwój osobowości uczniów, oferując im różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych.
  3. Gwarantuje nauczanie przez wysokokwalifikowaną kadrę, która opiera się na współpracy z uczniami i ich rodzicami na zasadzie partnerstwa.
  4. Stwarza uczniom warunki do harmonijnego rozwoju, a także stara się przygotować  ich do startu w dorosłe życie.
  5. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania współpracując z różnymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.
  6. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczy szacunku dla dóbr kultury i przyrody.
  7. Promuje dbanie o zdrowie i higienę osobistą.
  8. Wzmacnia poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
  9. Kieruje się w swej pracy postanowieniami Konwencji O Prawach Dziecka oraz rozwija kompetencje społeczne.
Script logo