Czcionka:

A+A-

Kontrast:

''Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

''Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

Uchwała nr LXXIV/955/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu ''Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc w formie posiłku (dożywiania) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu może zostać przyznana zgodnie z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 1.200,00 zł (tj. 600,00 zł x 200%) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 w/wym ustawy tj. sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Data dodania: 2023-05-22 12:30:59
Data edycji: 2023-05-22 12:45:49
Ilość wyświetleń: 21

Konkursy

Regulamin konkursu plastycznego „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook