klik>>> Rekrutacja 2024/25 <<>> Rekrutacja 2024/25 <<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

''Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

''Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

Uchwała nr LXXIV/955/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu ''Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc w formie posiłku (dożywiania) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu może zostać przyznana zgodnie z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 1.200,00 zł (tj. 600,00 zł x 200%) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 w/wym ustawy tj. sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Data dodania: 2023-05-22 12:30:59
Data edycji: 2023-05-22 12:45:49
Ilość wyświetleń: 230

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej