Regulamin Bilbioteki Szkolnej

BIBLIOTEKA SZKOLNA » Regulamin Bilbioteki Szkolnej

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

 

 

 

Podstawy prawne:

 

    Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

    Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

 

    Ustawa z 26 stycznia 1982 r. KN Art. 42 ust. 3

 

    Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 

    Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 

 

I. ZADANIA BIBLIOTEKI

 

 

 

1. Biblioteka szkolna jest:

 

    pracownią, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem
i poszerzaniem wiedzy;

 

    ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

 

    ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej.

 

2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco- wychowawczej, opiekuńczo- wychowawczej i kulturalno - rekreacyjnej.

 

Podstawą realizacji powyższych zadań jest plan pracy biblioteki określający jej zadania

 

m. in. w zakresie:

 

    rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania

 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

 

    organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową

 

i społeczną.

 

3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

4. Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów oraz innym pracownikom szkoły literaturę i inne materiały.

 

 

 

 

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

 

 

1. Nadzór

 

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

 

    zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkując prawidłową pracę

 

biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

 

    przydziela środki finansowe na działalność biblioteki;

 

    w planie i modernizacji szkoły uwzględnia na bieżąco unowocześnianie

 

biblioteki pod względem informatyczno- technicznym;

 

    w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot

 

wypożyczonych zbiorów;

 

    hospituje i ocenia pracę biblioteki.

 

 

 

2. Pracownicy biblioteki

 

    biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz;

 

    zadania poszczególnych pracowników są ujęte w przydziale czynności i w planie

 

pracy biblioteki;

 

    pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów.

 

 

 

3. Lokal

 

Lokal biblioteki podzielony jest na:

 

- wypożyczalnię;

 

- czytelnię.

 

 

 

4. Zbiory:

 

Bibliotekarz szkolny prowadzi politykę gromadzenia zbiorów kierując się:

 

    zapotrzebowaniem nauczycieli;

 

    analizą obowiązujących w szkole programów;

 

    ofertą rynkową i możliwościami finansowymi szkoły.

 


 

5. Finansowanie wydatków:

 

    zakupy książek są finansowane ze środków budżetowych szkoły;

 

    działalność biblioteki może być dotowana przez innych ofiarodawców.

 

 

 

6. Czas pracy biblioteki:

 

Czas pracy bibliotekarza jest dostosowany do czasu pracy ucznia i nauczyciela:

 

    biblioteka udostępnia swoje zbiory codziennie według planu ustalonego przez

 

dyrektora dla każdego kolejnego roku szkolnego;

 

    Okres udostępniania może być odpowiednio skrócony z uzasadnionych przyczyn za zgodą dyrektora.

 

 

 

III ZADANIA I OBOWIĄZKI

 

NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

 

 

1.Nauczyciel bibliotekarz:

 

W celu tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji bibliotekarz realizuje następujące zadania (w miarę możliwości finansowych):

 

1. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania

 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią

 

informacyjną;

 

2. udostępniania książek i innych źródeł informacji;

 

3. zaspokajanie zgłoszonych przez uczniów i nauczycieli potrzeb czytelniczych
i informacyjnych;

 

4. podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczaniaróżnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

 

5. realizowanie różnorodnych działań promujących czytelnictwo;

 

6. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek;

 

7. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie
ich kultury czytelniczej, zaspokajania potrzeb kulturalno-rekreacyjnych;

 

8. pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych
w szkole.

 

 

 

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i innymi bibliotekami obejmują:

 

 

1) z uczniami:

 

    udostępnianie wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece szkolnej;

 

    możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich;

 

     rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

 

    indywidualne rozmowy z czytelnikiem;

 

    uczestnictwo w spotkaniach Klubu Przyjaciół Biblioteki Szkolnej;

 

    dostęp do „Kącika czytelniczego” podczas przerw;

 

    indywidualna opieka podczas korzystania z czytelni.

 

 

 

2) z nauczycielami:

 

    wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym;

 

    współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteka szkolną, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno – bibliograficznego;

 

    informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa uczniów;

 

    współpraca podczas organizacji imprez okolicznościowych zgodnie
z harmonogramem;

 

    spotkania w ramach prac zespołów samokształceniowych.

 

 

 

3) z rodzicami:

 

    pomoc w doborze literatury;

 

    popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

 

    informowanie rodziców o stanie czytelnictwa dzieci;

 

    indywidualne rozmowy z rodzicami.

 

4) z innymi bibliotekami:

 

    wymiana wiedzy i doświadczeń;

 

    przeprowadzanie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;

 

    udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach;

 

    udział w zajęciach bibliotecznych prowadzonych w bibliotece publicznej.

 

 

 

IV ZADANIA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z C Z Y T E L N I

 

 

1.  Z czytelni może korzystać każdy uczeń, rodzic (prawny opiekun),nauczyciel oraz inny pracownik szkoły.

 

2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić

 

w wyznaczonym miejscu.

 

3. W czytelni należy zachować ciszę, nie można spożywać posiłków i napojów.

 

4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów

 

czytelni i wypożyczalni. Zbiory podaje nauczyciel lub dyżurujący uczeń.

 

5. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować.

 

Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

6. Z części czytelni wyodrębniony został Kącik Czytelniczy, który posiada osobny regulamin:

 

 

K ą c i k  C z y t e l n i c z y

 

 

Głównym zadaniem Kącika Czytelniczego jest zagospodarowanie uczniom czasu wolnego podczas przerw w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych
oraz rozbudzania zainteresowań.

 

 

1. Z Kącika Czytelniczego mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.

 

2. W skład Kącika Czytelniczego wchodzą książeczki dla najmłodszych czytelników,

 

komiksy oraz czasopisma pozyskane z darów.

 

3. Z kącika można korzystać podczas przerw oraz indywidualnych zajęć.

 

4. Przed przystąpieniem do korzystania z zasobów Kącika Czytelniczego uczeń musi zgłosić
się do nauczyciela bibliotekarza lub dyżurujących uczniów.

 

5. Zbiory znajdujące się w Kąciku Czytelniczym należy szanować.

 


ZASADY KORZYSTANIA Z W Y P O Ż Y C Z A L N I

 

 

 

1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca,

 

w godzinach otwarcia wypożyczalni (nie można wypożyczać jednocześnie dwóch książek, które są lekturami).

 

2. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia

 

jednorazowo większej liczby książek.

 

3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, a wypożyczonych

 

 książek nie może przekazywać osobom postronnym (kolegom, koleżankom, znajomym).

 

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień,

 

może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprologowanie.

 

5. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

 

6. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 

7. Za zagubione i zniszczone książki czytelnik odpowiada materialnie. Czytelnik
jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, a jeśli odkupienie
nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

 

8. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z PRZYJACIELEM.

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU

 

INFORMATYCZNO – TECHNICZNEGO

 

 

1. Dysponentem sprzętu informatycznego ( komputer, laptop, drukarka, tablica multimedialna ) w bibliotece jest nauczyciel bibliotekarz.

 

2. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych

 

oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.

 

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych

 

programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 

4. Zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach

 

systemowych.

 

5. Zabrania się uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem może powodować

 

zaburzenia stabilności pracy systemu.

 

6. W czasie pracy na komputerze nie należy zmieniać ustawień w panelu sterowania.

 

7. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

 

8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.

 

9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie

 

zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 

10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania
i danych.

 

11. Uczeń korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest zapoznać
się z regulaminem. Na prośbę nauczyciela bibliotekarza uczeń podaje obsługującemu

 

go nauczycielowi swoje nazwisko i klasę.

 

12. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania

 

ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo
do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 

13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność

 

ponoszą rodzice.

 

14. Nie wolno:

 

    naruszać zasad korzystania ze sprzętu informatycznego znajdującego
się w czytelni oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej;

 

    samowolnie włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych upoważniony jest wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.